పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/603

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

576

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

    ఉ. అంగడి యూర లేదు వరియన్నము లేదు. శుచిత్వ మేమి లే
        దంగన లింపుగారు ప్రియమైన వనంబులు లేవు నీటికై
        భంగపడంగ [1] దోడ్పడు కృపాపరులెవ్వరు లేరు దాత లె
        న్నంగను సున్న; గానఁ బలనాటికీ మాటికిఁ బోవ నేటికిన్ ?

    ఉ. దోసెడుకొంపలోఁ బసుల త్రొక్కిడి మంచము దూడ రేణమున్
        చేసిన వంటకంబు పసిబాలురశౌచము విస్తరాకులన్
        మాసిన గుడ్డలున్ దలకు మాసినముండలు వంటకుండలున్
        రాసెఁడు కట్టెలుం దలపరాదుపురోహితునింటికృత్యముల్.

     గీ. చిన్న చిన్న రాళ్ళు చిల్లరదేవుళ్లు
        నాగులేటినీళ్లు నాఁపరాళ్లు
        సజ్జజొన్న గూళ్లు సర్పంబులును దేళ్లు
        పల్లెనాటిసీమపల్లెటూళ్లు .

     క. జొన్నకలి జొన్నయంబలి
        జొన్నన్నము జొన్నపిసరు జొన్నలె తప్పన్
        సన్నన్నము సున్నసుమీ
        పన్నుగఁ బల్నాటిసీమ ప్రజలకు నెల్లన్.

     క. గరళము మింగితి నంచున్,
        బురహార ! గర్వింపఁబోకు పోపోపో నీ
        బిరు దింకఁ గాన వచ్చెడు
        మెరసెడి రేనాటిజొన్న మెతుకులు తినుమీ !

ఈ కవిచేతనే రచియింపఁబడిన నందనందనచరిత్రములోని దన్న పద్యము నొక లక్షణ గ్రంధమునందుఁ జదువుటయే కాని నాకు గ్రంధము లభించినది కాదు. పేరునుబట్టి చూడగా శ్రీనాథుఁ డట్టి గ్రంథమును రచించి యుండునని తోఁచదు. భీమఖండాదిశైవపురాణములలోనే విష్ణుకథ వచ్చి

  1. [బాల్పడు - పాఠాంతరము]