పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/599

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

572

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

         ఉ. మంచిగ మేనయత్తలు సమాదరణం బడరంగఁబెట్టి పు
             త్తెంచిన మంచికజ్జెములు తేనియ నేతను దోఁచి తోఁచి భ
             క్షించుచుఁ దల్లిఁ దండ్రిఁ దన చిన్నికరాంగుళి వంచివంచి యూ
             రించుచు నాడె మిన్న గమిరేడుకుమారకుఁడింటిముంగటన్.

         ఉ. వెగ్గలమైన మోపు గడు వీఁకునఁ నెత్తగఁబోయి ముందటన్
             మ్రొగ్గతిలఁబడెం జెమట మోమునఁ గ్రమ్మఁగఁ దా ద్విజోత్తముం
             డగ్గణముఖ్యుతోడ నొకఁడై సరియాచకులన్ భరింపఁ దా
             దిగ్గన వచ్చె శంకరుఁడు దెప్పరమైన వడిం జెమర్చుచున్. ఆ.1

         శా. అయ్యూరూద్భవవంశసంభవుని నేకామ్రాదినాధాంబికా
             శయ్యామందిరనిర్మలాత్మకుని భిక్షావృత్తిజంగం బొకం
             డొయ్యం జేరఁగ వచ్చి మా శివుని నేఁ డోలార్చెదంగాని తే
             వయ్యా ! యిక్షురసంబు తూమెఁ డనుచుం బ్రార్థించి నేమించినన్

         చ. ముసురుదినంబులందు మన మోసలపంచయరుంగుమీఁదటన్
             భసితవిభూషణుల్ పరమపావనమూర్తులు శైవసంహితా
             భ్యసనపరాయణుల్ గిరిశభక్తు లనేకులు నిండి యుండ్రు నేఁ
             డసితసరోరుహాక్షి! యొకఁడై నను లేఁ డిది యేమిచోద్యమో ?

         ఉ. ఈ మాటలు వేయు నేమిటి ? మంగళలక్షణలక్ష్మి యైన యీ
             చోటికి భర్త గాఁగలఁడు సోమకిరీటుఁడు సర్వదేవతా
             కోటికిరీటకోటిపరికుంచితభవ్యమణీద్యుతి చ్చటా
             పాటలపాదపీఠుఁ డగు పట్టి కృతార్థుఁడ వై తి భూధరా ! ఆ 2

         ఉ. కమ్మని యూర్పుగాడుపులగంధము గ్రోలఁగ వచ్చి యోష్ఠబిం
             బమ్ముసమీపదేశమునఁ బాయక యాడెడి తేఁటిఁ దోలెఁ బ
             ద్మమ్మున మాటిమాటికి సమంచితసంభ్రమలోలదృష్టియై
             యమ్మదిరాక్షి చారుదరహాసవికస్వరగండపాళియై ఆ 3

         చ. అరుదగు నీ తపంబునకు నమ్ముడుపోయితి నేలుకొమ్ము నీ
             వరువుఁడ నంచు శూలి ప్రియవాక్యములం దగ గౌరవించినన్
             ధరణీధరేంద్రనందన యుదగ్రతపోమహనీయవేదనా
             భర మఖిలంబు వీడ్కొలిపి భావమునం బరితోష మొందుచున్