పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/598

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

571

శ్రీనాథుఁడు

          ఉ. సంపదపేరి కట్టిఁడిపిశాచము సోఁకిన మానవుడు పూ
              జింపఁ డభీష్టదేవత భజింపఁడు సజ్జనులైనవారి మ
              న్నింపఁడు మిత్ర బంధుల గణింపఁడు ధర్మరహస్యము ల్విచా
              రింపఁడు (మేలు మాన్యుల) భజింపఁ డహంకరణంబు పెంపునన్.

          చ. అరుణగభస్తిబింబ ముదయాద్రిపయిం గనుపట్ట గిన్నెలోఁ
              బెరుగును వంటకంబు వడపిందియలుం గుడువంగఁ బెట్టు ని
              ర్భరకరుణాధురీణ యగు ప్రాణముప్రాణము తల్లి యున్నదే?
              హరహార! యెవ్వరింకఁ గడుపారఁగఁ బెట్టెద రీప్సితాన్నముల్ ?

          మ. వసుధానిర్జరుఁడున్ మహాసరసిలో వార్వీచులం దేలెఁ ద్రా
              వె సుధాసన్నిభమైన వారితటపృధ్వీజావళిచ్చాయలన్
              వసియించెన్ లహరీ సమీరమున నధ్వ శ్రాంతిఁ బోకారిచెన్
              బిసకాండంబుల మేన గుంజె వలువల్నిర్మోకసంకాశముల్. ఆ.3

          చ. కలఁగఁగబాఱె నాతనియఘంబులు పంచహృషీకసంభవం
              బులు బహుకాలసంకలితముల్ దవవహ్ని చిటచ్చిటధ్వనిం
              గలఁగఁగఁబాఱు పక్షులప్రకారమునన్ దొలుజాముపూజకై
              కలపటహమ్ము ఢ మ్మనుచు గర్భనిగేహమునందు మోసినన్

          చ. కమలవనాళి కాకణిశకంటకకోటులచేతఁ జూడ్కి కిం
              పలవఱిచెన్ ధరిత్రి తుహినాగమవేళఁ దటాకసారణిన్
              సలిలము పాఱి పండిన యజాంగలసీమము లెన్ని యన్నిటన్
              దలముగ సీతుపేర్మి గరుదాల్చిన భావము ప్రస్పుటంబుగన్. ఆ.4

5. హరవిలాసము

          చ. వికవిక నవ్వి యక్కపటవిప్రకుమారుఁడు మేలులెస్స! వా
              నికినయి రాగబంధమును నిల్పె మదిం దరళాయతాక్షి మీ
              సకియ వివాహవేళఁ బురశాసనుపాణి పరిగ్రహించుచో
              మొకమున బుస్సుమంచు నహిమ్రెగ్గిన నెట్లు భయంబునొందునో