పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/597

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

570

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

      చ. బిసరుహపత్రలోచన! కృపీటములందు మునిఁగి యాడవే
          మొసళులు మీల కర్కటకముల్ గమఠంబులు ? వాని కబ్బునే
          యసదృశమైన తీర్థఫల ? మట్టి విధంబు సుమీ తలంప మా
          నసమగు తీర్థ మాడనిజనంబులకుం బహుదాహ్యతీర్థముల్.

      చ. విడువక నీవు పట్టణమువీధుల వీధుల వెఱ్ఱివాఁడవై
          చెడుగులఁ గూడి ధౌర్త్య ములు చేయ మహీరమణుం డెఱింగెనే
          న్విడుచును; సోమయాజి మనువృత్తులు చేకొను నెల్ల వెంటలన్
          జెడుదుము గాదె నీకతనఁ జీరయుఁ గూడును లేక పుత్రకా!

      శా. ఆకఠంబుగ నీవు మాధుకరభిక్షాన్నంబు భక్షింపఁగా
         లేకున్నం గడు నంగలార్చెదవు: మేలే ? లెస్స : శాంతుఁడవే ?
         నీకంటె న్మతిహీనులే కటకటా ! నీవారముష్టింపచుల్
         శాకాహారులు కందభోజులు శిలోంఛప్రక్రముల్ తాపసుల్ ?

 4. శివరాత్రి మాహాత్మ్యము -

     శా. ఏలా వచ్చెదు ? డాయ నేవ్వఁడవు ? నీ వెచ్చోటికిం బోయె దీ
         వేలా మొక్కవు నాకు? గర్వ మిఁక నేంతో నోర్వకుందుం జుమీ !
         త్రైలోక్యాధిపతిన్ సురాసుర శిరోరత్నప్రభామండలీ
         వ్యాలీఢాంఘ్రిశిరోరుహుండ విడు గర్వారంభసంరంభమున్. ఆ.1

     మ. జవ మేపారి మురారిపద్మజభుజాచక్రీభవచ్ఛార్ఙ్గగాం
         డివకోదండవినిర్గతప్రబలసందీప్తాస్త్రసంఘాతముల్
         భువన క్రోడము నిండి భానుకిరణంబుల్ దూఱనీకుండఁగన్
         బవలుం బర్వె మహాంధకారములు పైపై సూచినిర్భేద్యముల్.

     శా. ఆ వింధ్యాచల మేలు మేటి శబరాధ్యక్షుండు హేమాంగదుం
         డా వార్థిద్వితయద్వయావధిగ, జక్రాధీశ్వరు ల్గొల్వ నా
         నావేదండఘటాకపోలతలమూర్ఛద్దానధారా జల
         ఫ్లావప్రక్రమసంవిశుద్ధబహుళ ప్రస్ఫూర్తిమత్కీర్తియై. ఆ.2