పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/595

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

568

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

1. శృంగారనైషధము

       చ. అటు తగునే సురేశ్వరునియంతటివాఁ డఖిలాప్సరోం౽గనా
           విటుఁడొక మర్త్యభామినికి వేడుకచేయుచు నున్నవాఁడు, వి
           స్పుటబహురత్న, భూషణవిభూషితులయ్యెడు రాచవారికిన్
           గటకట ! యారకూటకటకంబు రుచించునొ కాక యొక్కెడన్.

       ఉ. నీ చరితంబు చూడ నతినిష్ఠుర మయ్యెడు లోకపాలదు
           ర్వాచికసూచికాంకురపరంపర దూర్చెదు మాటిమాటికిన్
           నా చెవులందు; నీకుఁ దగునా యిటు చేయఁగఁ దప్ప దన్న బా
           ధాచరణంబు నైజమేకదా తలపోయఁ గృతాంతదూతకున్

       చ. అడిగితి నొక్కనాఁడు కమలాసనుతేరికి వారువంబనై
           నడచుచు నుర్విలో నిషధనాథున కెవ్వతెయొక్కొ భార్య య
           య్యెడు నని చక్రఘోషమున నించుక యించుక కాని యంత యే
           ర్పడ విన నైతి నీ వనుచుఁ బల్కిన చందము తోఁచె మానినీ

       ఉ. నైషధుఁ డుతరంగమున నవ్వుచు నుండు విరోధు లాడు దు
           ర్భాషణముల్ వినిన్ విననిభంగిన యట్టిద విద్విషన్మృషా
           దోషగుణాధిరోపణ మదోషతఁ దెల్పుచు నుండుఁ గానఁ ద
           ద్దూషణ మెప్డు విన్న బరితోషము నొందు మనీషి యాత్మలోన్.

       శా. లాలామూత్రపురీషఘర్మజలకీలాలాత్మిక ల్కాంతలం
           చేలా రోఁతలు పుట్ట నాడుదురు యోగీంద్రుల్ ? వృధాలాపముల్
           లాలామూత్రపురీషఘర్మజలకీలాలాత్ములో ? తా రహా
           ప్రాలేయాంబుపటీరపంకఘనసారక్షోదదివ్యాంగులో ?

 2. భీమఖండము

       ఉ. జాదురజాదురంబు మృదుచర్చిత గీతులు వారుణిరసా
           స్వాదమదాతిరేకముఁ జంద్రిక గాయఁగ దక్షవాటికా
           వేదులమీఁదటం గనకవీణలు మీటుచు బాడి రచ్చరల్
           మోద మెలర్పఁగా భువనమోహనవిగ్రహు భీమనాధునిన్.