పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/579

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

552

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

అల్లాడ రెడ్డి వేమాంబికను వివాహ మాడుటచేత నరణముగా రాజమహేంద్రవరరాజ్యమును బడ సెనేమో యని పయి పద్యమువలన భ్రమ కలుగవచ్చును గాని పూర్వోదాహృతమయిన మల్లాం బికయొక్క తొత్తరమూడి శాసనమువలన రాజమహేంద్రవరరాజ్య మల్లాడరెడ్డికిఁగాక కాటయ వేమా రెడ్డికి వచ్చినట్టు స్పష్టమయి భ్రమ కొంతవఱకు నివారణ మగుచున్నది. అయినను దానివలన నా రాజ్య మల్లాడరెడ్డికిని దత్సంతతివారికిని నెట్లు వచ్చెనో తెలియరాదు. ఈ యంశమును మఱికొన్ని నూతనాంశములును వీరభద్రారెడ్డి భార్యయైన యనితల్లి యొక్క కలువచేఱు శాసనమువలనఁ దెలియవచ్చుచున్నవి. కాఁబట్టి యా శాసనమును చరిత్రాంశములతో సంబం ధించినంతవఱకు నిందుదాహరించుచున్నాను.

   శ్లో. కాకత్యాః పరశక్తేః కృపయా కూశ్మాండవల్లి కా కాచిత్,
        పుత్ర మసూత తదేత త్కుల మనఘం కాకతీయసంజ్ఞ మభూత్ 21

        పిత ర్యుపర తే తిద్వ దరక్ష దఖిలాం క్షితిం,
        వీరరుద్రమదేవీతి దుహితా గుణైః 22

        అధ సా రుద్రమదేవీ ప్రతాపరుద్రే హృతారినృపభద్రే.
        దౌహిత్రే సుచరిత్రే సర్వా ముర్వీం నిధాయ ముదితవతీ. 23


* * * * *        వరాహవ ద్వారిధివారిమగ్నౌం ధరా మశేషాం యవనోదరస్థాం,
        సముద్దరన్ ప్రోలయనాయకేంద్ర స్తతః ప్రతిష్ఠాపయతిస్మ తద్వత్ 25
   
        స్వర్గతిధౌ ప్రోలయభూమీపాలే విశ్వేశ్వరాజ్ఞా మధిగమ్య గత్వా.
        అపాలయత్కాపయనాయకేంద్ర స్తదీయరాజ్యం తరణి ప్రతాపః.
        అథ పంచోత్తరసప్తతినాయకసంసేవ్యమానపదపద్మః
        కపావనీశ్వరః శ్రీవిశ్వేశ్వరకరుణయా క్షితి మరక్షత్. 30
        తురుష్కై ర్యే సమాక్రాంతా స్తే చాన్యే కాపభూభుజా,
        అగ్రహారాః పున ర్ధత్తా భూయో భువతమభూషయన్. 31