పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/506

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

479

శ్రీనాథుఁడు

             దనకీర్తినర్తకి ఘనతర బ్రహ్మాండ
                          భవనభూముల గొండ్లిఁబరిఢవిల్లఁ
               దనదానమహిమ సంతానచింతారత్న
                          జీమూతసురభుల సిగ్గు పఱుపఁ

               బదఁగు శ్రీవేమమండలేశ్వరునిమంత్రి
               యహితదుర్మంత్రివదసముద్రావతార
               శాసనుఁడు రాయవేశ్యాభుజంగబిరుద
               మంత్రి పెద్దయసింగనామాత్యవరుఁడు.

కవి పయి పద్యమునందుఁ బెదకోమటివేమనృపాలుని మండలేశ్వరుఁడని చెప్పుటచేత నైషధగ్రంధరచనకాలమునాఁటి ఆతడు రెడ్డిసామ్రాజ్య పట్టభద్రుఁడు కాలేదనియు, రెడ్డిరాజ్యములోని మండలేశ్వరుఁడుగానే యుండెననియుఁ దెల్ల మగుచున్నది. కృతివతి తన్నుద్దేశించి పలికినట్లుగా శ్రీనాధుఁడు నైషధావతారికలో నీక్రింది వద్యమును వేసి యున్నాఁడు.

            శా. బ్రాహ్మీదత్తవరప్రసాదుఁడ పురుప్రజ్ఞా విశేషోదయా
                జిహ్మస్వాంతుఁడ వీశ్వరార్చనకళాశీలుండ వభ్యర్హిత
                బ్రహ్మాండాదిమహాపురాణచ యతాత్పర్యార్థనిర్ధారిత
                బ్రహ్మజ్ఞానకళానిధానమవు నీభాగ్యంబు సామాన్యమే ?

             క. జగము నుతింపఁగఁ జెప్పితి
                ప్రెగడయ్యకు నాయనుంగు పెద్దనకుఁ గృతుల్
                నిగమార్థసారసంగ్రహ
                మగునాయారాధ్యచరితమాదిగఁ బెక్కుల్.

                * * * * *