పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/465

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

438

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

2. చం ద్ర తా రా వ ళి

       మ. చరమక్ష్మాధరచారుసింహముఖదంష్ట్రాకోటియో నాఁగ సం
           బరశార్దూలనఖంబొ నాఁగఁ దిమిరేభప్రస్ఫురద్గర్వసం
           హరణ! క్రూరతరాంకుశం బనఁగ నుద్యల్లీల నీరేఖ ని
           త్యరుచిం బొల్పగుఁ బెంపగున్ విదియచంద్రా ! రోహిణీ వల్లభా !

       మ. అమితధ్వాంతతమాలవల్లిలవనవ్యాపారపారీణదా
           త్రమొ సౌగంధికషండకుట్మలకుటీరాజీసముద్ఘాటన
           క్రమనిర్యాణధురీణ కుంచికయొ నాఁగం బెంపునన్ నీ కళా
           రమణీయత్వము చూడ నొప్పెసఁగుఁ జంద్రా ! రోహిణీ వల్లభా !

       మ. రతినాధుం డను మాయజోగి చదలం ద్రైలోక్యవశ్యాంజనం
           బతియత్నంబునఁ గూర్చి మౌక్తికమయం బై యున్న ప్రాంతంబునన్
           మతకం బేర్పడఁ బెట్టి దాఁచెనన నీ మధ్యంబునన్ మచ్చ సం
           తతముం గన్నులపండువై వెలయుఁ జంద్రా ! రోహిణీ వల్లభా !


3. అం బి కా శ త క ము


       ఉ. ఱెప్పలబోరుఁదల్పు లిసిఱింతలు వాజెడుచూపుఁగుంచియం
          ద్రిప్పి తళుక్కనం దెఱచి తిన్నని మోమునఁ గాయువెన్నెలల్
          ముప్పిరిగొన్న వేడుకలు మూఁగిన సిగ్గసియాడఁ బ్రీతి నీ
          వప్పర మేశుఁ జూచి తను వర్ధము గొంటి పొసంగ నంబికా !

      చ. బెడఁగగు రత్న దర్పణము బేరినవెన్నెల పోసి నిచ్చలుం
          దుడువక పాలసంద్రమునఁ దోఁచి సుధాకరుమేనికందు పోఁ
          గడుగక నేరెటేట సితకంజము ముంపక నైజకాంతి యై
          తొడరినఁ దల్లి ! నీమొగముతో సరిపోల్పఁగఁ జాలు నంబికా !