పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/426

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మడికి సింగన్న


సింగన యనెడి యీ కవి నియోగి బ్రాహ్మణుఁడు; భారద్వాజగోత్రుఁడు: గుంటూరివిభుఁడును తిక్కనసోమయాజికుమారుఁడు నయిన కొమ్మనకు దౌహిత్రుని పుత్రుఁ డయిన ట్లీతఁడు రచియించిన వాసిష్ఠ రామాయణములోని యీ క్రింది పద్యమువలనఁ దెలియవచ్చుచున్నది.

              సీ. అతడు తిక్కన సోమయాజుల పుత్రుఁడై
                                కొమరారు గుంటూరి కొమ్మవిభుని
                  పుత్రిఁజిట్టాంబిక బుధలోకకల్పక
                                వల్లి వివాహమై వైభవమున
                  భూసార మగు కోటభూమిఁ గృష్ణానది
                                దక్షిణతటమున ధన్యలీల
                  నలరు రావెల యను నగ్రహారము తన
                                కేకభోగంబుగా నేలుచుండి

                  యందుఁ గోవెల గట్టి గోవిందు నెన్న
                  గోపినాధు ప్రతిష్టయుఁ గోరిచేసి
                  యఖిల విభవంబులందును నతిశయిల్లె
                  మనుజమందారుc డల్లాడమంత్రి విభుఁడు.

               క. అయ్యువతీరమణులకును
                  నయ్యల మంత్రీంద్రుఁడుదితుఁడై ధరణిలో
                  నెయ్యెడనర్థార్థులు మా
                  యయ్యయని పొగడఁగ నెగడె నౌదార్యమునన్

              సీ. ఆత్రేయగోత్రపవిత్ర పేరయమంత్రి
                          పుత్రి సింగాంబికc బుణ్యసాధ్వి
                  వెలయ వివాహమై వేఁగి దేశంబులో