పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/395

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

368

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

               గలిగించు శక్తియుఁ గరమొప్ప జనులకు
                            బిడ్డల నాయువు c బెంపుఁ దనర
                సంపద లొసగెడి సామర్ధ్యమును మఱి
                            కానిది యౌనని యైనదెల్లఁ
                గాదని యట్టుల కావించు బలమును
                            మును రాc గలుగునదియును దెలుపఁగఁ
                బ్రావీణ్యమును నిచ్చి ప్రబలుము నీ వని
                            వరమిచ్చెఁ బదియాఱు వర్షములకు
                నాతనికి సహాయయై సరస్వతియును
                            .............................

                 నతఁ డెట్లుచెప్పిన నట్ల చేయుచునుండె
                              సరిలేని కీర్తిచే జగతి వెలసి
 
              గీ. యతఁడు చెప్పిన శాస్త్రమం దధికభక్తి
                 కలిగి నిజమని తలఁచినఁ గల్గు శుభము:
                 కోర్కులెల్లను ఫలియించు గురుతరముగ
                 సకలజనులకుఁ దప్పదు జగతిలోన

నాఁటనుండియు నీతఁడు కవిత్వము చెప్పికొనియే జీవనము చేయుచుండెను. తిట్టుకవిత్వమునం దీతఁడు ప్రసిద్ధుఁడు. అందుచేతనే యీతని నుద్దండకవి యనియు, కవిరాక్షసుఁ డనియు, జనులు వాడుకొనుచు వచ్చినట్టు కనుపట్టు చున్నది. ఇతఁడు గాక కవిరాక్షసుఁ డనెడు కవి వేఱొకఁడున్నాఁడు.

భీమకవి తన్ను గూర్చి చెప్పకొను కధ లనేకము లున్నవి. ఈతఁడు రాజ సభలకుఁ బోయినప్పడు , తాను దాక్షారామ భీమేశ్వరుని పుత్రుఁడ ననియే చెప్పుకొనుచు వచ్చినట్లీ క్రిందిపద్యము వలనఁ దెలియవచ్చుచున్నది.

            మ. 'ఘనుఁడన్ వేములవాడ వంశజుఁడ దాక్షారామభీమేశనం
                 దనుఁడన్ దివ్యవిషామృతప్రతిజనానాకావ్యధుర్యుండ భీ
                 మన నాపేరు వినంగఁ జెప్పితిఁ దెలుంగాధీశ ! కస్తూరికా
                 ఘనసారాదిసుగంధవస్తువులు వేగం దెచ్చి లాలింపరా '