పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/389

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

362

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

    వ. ఇట్లు తన చేతిపరిఘంబు కంధరంబునం జేర్చి

    గీ. పరిఘతోమరాదులఁ దన్నుఁ బరులు వైవ
       వారివారికై దువులనె వారి వైచె
       మఱియుఁ దనతొంటిపరిఘం బమర్చి చేత
       నాసురారాతిసేనపై నడరె నపుడు.

    క. ఇరువదినాలుగువేవుర
       వరభటులం గింకరుల నవారణలీలన్
       బరిమార్చి పేర్చి విక్రమ
       ధురంధరుం డయిన విజయదోహలి మఱియున్.

    క. పలుకఁయు గరవాలముఁ గొని
       పొలికలనం గెలవఁ జదలఁ బొదల మెఱుంగుల్
       వల నొప్పారఁ బ్రచారం
       బులు ముప్పది రెండు నిండుమొనలకుఁ జూపెన్.
                                                  పంచమాశ్వాసము.

       సోముని హరివంశములోని మఱికొన్ని పద్యములు.

    ఉ. రెండుబలంబులందు నరరే యరరే యవురే యనంగ నొం
        డొండఁ జెలంగు సన్నుతుల నుబ్బచు నీయదువీరుఁ జంపఁ బౌం
        డ్రుం డనువారు సాత్యకి కఠోరభుజాప్రతిముండు పౌండ్రభూ
        మండలనాధుఁ జంపు ననుమానము లే దనువారుఁ బోరిలోన్

    శా. ఓరీ దానవధూర్త ! నీదు వచనోద్యోగంబు లె ట్లేగెరా
         రారా యింకిట నేమి చేసెదవురా క్రౌర్యంబు శౌర్యంబు స
         ద్వీరత్వంబును గల్గెనేని దనుజా! తెల్లంబుగాఁ జూపుమం
         చా రాజీవవిలోచనుండు వచనవ్యాపారపారీణతన్.

    చ. ఇతని కితండె సాటి యగు నీతని కీతఁడె సాటి వచ్చు ను
         ద్ధతిఁ జనువెంట వింట నడిదంబున నింతటివారు లే రుమా