పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/388

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

361

నా చ న సో ముఁ డు

          క. మండి పదాతులఁ గొందఱఁ
             జెండాడిన నున్నవారు చెడి పాఱిరి బా
             ణుం డున్నయెడకు నొడళుల
             నిండను నెత్తురులు గ్రమ్మ నిట్టూర్పులతోన్.

         వ. అప్పుడద్దనుజేంద్రుండు.

         క. వెఱవకుఁడు వెఱవకుఁడు చిం
            దఱవందఱగాకుఁ డేల ధైర్యముఁ దూలన్
            మఱచితిరె కులముఁ గీర్తియుఁ
            బిఱుకులగతి నింతవలదు బీరము చెడఁగన్.

        ఉ. పాకెడుతోవ మీకు నలవాటుగఁ జేసిన శూరుఁ డెవ్వఁడో
            మీఱి యనేకయుద్ధముల మీరు జయించుట లెల్ల నింతతోఁ
            దీఱె ననుం గనుంగొనుఁడు ధీరతఁ దోడ్పడ రండు నాకునుం
            బాఱుడు పాఱుఁ డందుఁ బరిపంధుల నాఱ్పుఁడు చాలు మీపనుల్.

        వ. అని వారి నడికించియు నదలించియుఁ బొదుపుచేసి పోరికిఁ బురి కొల్పి మఱి మహావీరులం బదివేవురఁ బదివేవురఁగా బలుతెఱంగుల మూఁకలుచేసి ప్రమధగణంబులం గలపి పంచిన.

        శా. నేలం గొందఱు మింటఁ గొందఱు గజానీకంబుఁ గీలాలము
            గ్జాలంబుం బురుడింప నంచితమదోత్సాహంబు దేహంబులం
            జాలం గ్రాల నిశాతహేతిలతికాసౌదామినీదామభీ
            మాలంకారము బీరముం దెలుప నుద్యద్విక్రమక్రీడతోన్.

        వ. వచ్చి యదల్చి నిలునిలు మని తాకిన.
 
        క. ఒక్కనికిఁ బెక్కుమొనలకుఁ
           దక్కక పో రగుట యరిది దానవజల మన్
           క్రిక్కిఱిసిన తిమిరమునకు
           స్రుక్కక యాదవకుమారసూర్యుఁడు నిలిచెన్.