పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/376

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

349

నా చ న సో ముఁ డు

        రాజారాజభుజంగో యః పరరాజభయంకరః.
        హిందురాయసురత్రాణ ఇత్యేతై రుపశోభితః 15
        విద్యాభిధాననగరీ విజయోన్నతిశాలినీ,
        విద్యారణ్యకృతా తస్యాం రత్నసింహాసనే స్థితః 16
        యస్మిన్ షోడశదానానాం ధరా యా పరిశోభితే,
        దానాంబుధారయా తస్య వర్ధతే ధర్మపాదపః. 17
        అలంకృతే శకస్యాబ్దే రసభూవయనేందుభిః
        తారణాబ్దే చైత్రమాసే నవమ్యాం శుక్లపక్షకే 18
        పంపాయా భాస్కర క్షేత్రే విరూపాక్షస్య సన్నిధౌ
        ఆపస్తంభాఖ్యసూత్రాయ భారద్వాజాన్వవాయినే. 19
        యాజుషాణాం వరేణ్యాయ సకలాగమవేదినే,
        అష్టాదశపురాణానా మభిజ్ఞాతార్థ వేదినే. 20
        అష్టభాషాకవిత్వశ్రీ వాణీ విజితసంపదే
        సోమాయ నాచనాంభోధేః సోమయామిత తేజసే. 21
        గుత్తి దుర్గాభిధే రాజ్యే కోడూరాజ్యమహీతలే.
        పెన్నమాగాణి విఖ్యాతే సర్వసస్యోపశోభితే, 22
        కోడూరునాగమల్లాఖ్యదిన్నాభ్యా మపి పశ్చిమం
        గ్రామోత్త మాద్వేళుమంకూరోః ప్రాచ్యాద్దిశి సమన్వితం 23
        ఊరచింతలనామ్నశ్చ గ్రామా ద్దక్షిణసంస్థితం,
        వంగలూర్కోడు తాళాభ్యా ముత్తరాళాముపాశ్రితం. 24
        పినాకినీతటే పెంచుకలదిన్నాహ్వయం పురా,
        బుక్కరాయపురాఖ్యాత ప్రతినామ్నా చ శోభితం. 25
        నిధినిక్షేపసంయుక్తం జలపాషాణసంయుతం,
        అక్షిణ్యాగామి సహితం సిద్ధసాధ్యసమన్వితం. 26
        అష్టభోగ మిదం సర్వస్వామ్య మాచంద్ర తారకం
        సహిరణ్యపయోధారాపూర్వకం దత్తవాన్ముదా. 27