పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/365

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

338

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

        గారగతుండపై కుడువఁ గాలము నీ కిదె చేరె; నింక నా
         ఫెూరశ రంబుల న్జమునికోర్కులు దీఱఁగ నిన్నుఁ ద్రుంచెదన్.
                                                      [ఆరణ్య.ఆ.1.238]

     ఉ. ఈ కొఱగానికార్య మిటు లెవ్వఁ డొకో యనుకూలశత్రుఁడై
          నీకుఁ బ్రియంబుగాఁ బలికె నీవును నిత్తెఱఁ గాచరింపఁగా
          రాక తలంచిచూడ నిది రాక్షసవంశ వినాశకాలమో
          కా కటుగాన నీకొనునె కాదన కీదృశ మెవ్వఁడేనియన్.
                                                         [ఆర.ఆ.2.14]
  4. హుళక్కి భాస్కరుఁడు

     చ. చనదు మహద్విరోధ మని చక్కటి చెప్పిన నింతతప్పునన్
          గనలితి; నీతిశూన్యులకుఁ గార్యము లేటికిఁ దోఁచు? నిప్డు వే
          యును బనిలేదు; నీవలన నొప్పని నావచనంబు లెల్ల నీ
          వనిమొన రాముచేఁ బడినయప్పు డెఱింగెదుగాక పోయెదన్ ?
                                                   [యుద్ధకాండము 154]

     శా. కామక్రోధమదాతిరేకమున నేకగ్రాహివై యున్న ని
          న్నే మార్గంబునఁ దెల్పవచ్చు ? నధికుం డెగ్గేల సైఁచున్? బర
         స్త్రీ మాయం గొనివచ్చు టేతగవు ? నీచేఁ గాక సామంతమి
          త్రామాత్యాదులు నేఁడు శాత్రవులచేనా చచ్చి రూహింపఁగన్ ?
                                                         [యుద్ధ. 883]

   5.అయ్యలార్యుఁడు

     శా. పాతాళంబుననుండి వచ్చెనొ, నభోభోగంబునందుఁడి సం
         ఘాతవ్యగ్రత నేగుదెంచెనొకొ దిక్చక్రంబునందుండి యు
         జ్ఞాతంబై యరుదెంచెనొక్కొ యనఁగా సర్వంకషంబై తమో
         జాతం బంతఁ బదార్ధదర్శనవినాశస్థేమవైు పేర్చినన్
                                                          [యుద్ధకాండ]

     మ. మదధీనంబగు జీవితంబును మనోమానానురాగంబులున్
         ద్వదధీనంబులు చేసి యన్యజనచింతాదూరనై తావకా