పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/353

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

326

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

       దూర్పుకొండతుట్టతుదిమ్రాకునను వ్రేలు
        గొమ్మవలుదపూవుగొలక వోలెఁ
        గందు బెరసి రాగకొంతి దలిర్పంగ
        మవ్వ మొప్పఁ జందమామ వొడిచె.

    చ. ఆలరులపాన్పులం దలిరుటాకులసెజ్జల హర్మ్యవేదికా
        తలములC దీవెయిండ్ల సికతాశయనంబుల ము న్వియు క్తిమై
        నలదురి వందుకందువుల నప్పటి కప్పటి కింపుఁ బెంపఁ గో
        ర్కులు తనివారి వేడ్కపడఁ గూడిరి వేడుకతోడ దంపతుల్.

    చ. పలుచని చంద్రికారసము ప్రన్ననినున్నని తేటక్రొమ్మెఱుం
        గులతుదలం దలిర్చునెలగొమ్మలకాంతి పసిండినిగ్గుతోఁ
        గలిపి యలంతివన్నె యిడి కాయజునిల్పిన రత్నపుత్రికన్
        నలువ సజీవిఁ జేసెనొకొ నాఁ దగు నాతివిభూతిచూడ్కికిన్.

    చ. చనువున రెండు వక్త్రములు చన్నులపాల్గడువంగ నొక్కమో
        ము నగఁగఁ నొక్కయాననము ముద్దు నటింపఁగ నొక్కయాస్య ము
        గ్గనఁగ విదేమి పల్క దని యాలపనంబునఁ జెక్కిలించును
        బ్బున నగు షణ్ముఖుం డెలమిఁ బొంది త్రిశక్తులు మాకు నీవుతన్

     క. హరగిరి సురగిరి రోహణ
        గిరు లీనినకొదమ లనఁగ గృహములు పురి న
        చ్చెరు వగు నకుప్యరత్న
        స్పురణల విలసిల్లి తగినపొడవులతోడన్.

పయి పద్యములంబట్టి చూడఁగా విక్రమసేనము మాళవదేశము నందలి యుజ్ఞయినీనగరమున కధిపతి యయిన విక్రమసేనునికథయై సమస్తవర్ణనలతోను నిండి యున్న శృంగారకావ్య మయినట్టు కనుపట్టుచున్నది.