పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/349

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

322

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

          ఉ. పూవులప్రోవులై చిలుకబోదలు కోయిలపిండు మందలై
               తావుల క్రోవులై యలివితానముగానము తానకంబులై
               కావను బండఁజాలుటఁ ద్రికాలముఁ గల్గ వరంబుఁ గన్నయ
               ట్లై వనరాజి పొల్పగుఁ బురాంతిక భూములఁ నెల్లఁ జూడఁగన్.

           చ. మరలఁగఁబోదు రిండ్లకును మా పవునంతకుఁ జేలలోపలం
               దిరిగి యొకింతవంత వడ దేఱెడుమోములఁ జెన్ను సేయుచుం
               బిరిగొని క్రాలు దృగ్రుచుల పెల్లునఁ జీఁకటి నెల్లఁ బాచినం
               దెరువరు లర్థిఁ గూడఁ బఱతేరఁగఁ బామరభామినీజనుల్.

           శా. దానానేకపబృంహితస్వనము గంధర్వావళీ హేషిత
               ధ్వానంబున్ మృదు వేదనాదమును గాంతానూపురారావమున్
               గానానూనరవంబుఁ దూర్యబహుశంఖస్ఫారశబ్దంబుఁ బె
               ల్లైనీరాకరఘోషమో యనంగ నిత్యంబుం జెలంగుం బురిన్.

           గీ. నూఱుక్రతువులు చేయని పాఱుటిల్లు
               కోటిపడగలు లేని కిరాటగృహము
               జాతిరత్నంబు గాని పాషాణ కులము
               వెదకి చూపిన వీటఁ బన్నిదము గలదు.

           మ. కులశై_లంబులలో సువర్ణగిరి, దిక్కుంభీంద్రవర్గంబులో
               బలభిన్నాగము, లోకపాలకులలో బర్టన్యుఁ, డుగ్రోరగం
               బులలో శేషుఁడు, బెంపుగన్నకరణిం బూజ్యాధిపశ్రేణిలో
               వెలసెన్ విక్రమసేనభూవిభుఁడు దోర్వీర్యప్రకాశోన్నతిన్.

           చ. అదె కై లాసము దిగ్విలాసము విహాయశ్చారిణీసమ్మ ద
               పదవిన్యాస ముదగ్రభాసము మరుద్భామాసదాధ్యాస మ
               భ్యుదయన్యాస మసన్నిరాసము మయూరోదారనిధ్వానబి
               భ్యదహివ్రాతకృత ప్రవాసము తినేత్రావాస ముర్వీశ్వరా!

           సీ. అరుణపుష్పావళి నగ్నిగా సంధించి
                          యలుల నల్లెలుగాఁగ నా వహించి