పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/348

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

321

చిమ్మపూఁడి అమరేశ్వరుఁడు

          వరపుష్ప సౌరభావర్ణితమధుపశూ
                         న్యీకృతాశావారణేంద్రగండ
           మప్సరన్ స్పృహణీయలీలాతిశయవి
                         లాసినీజననేత్రివిలాసజనిత
           కుసుమశరబాణవైహర్త్య మసదృశార్ధ
                         నిర్జితాలక యుజ్జయినీపురంబు.

       గీ . ఇఱ్ఱి పాపయి ల్కుందేలు మఱ్ఱి యనుచు
           జనులు కనుకని పల్కెడు చందమామ
           నడిమిమచ్చకు నెఱిఁగి పేరిడఁగ నేర్తు
           రప్పురమున మేడలపయి నాడు సతులు.

       సీ. చూపులకట్టు పూఁదూపులచేబట్టు
                        నబలలచూడ్కుల యాయుధములు
           తాయంబునకుఁ గండుఁ గోయిలఁ గూయించు
                        బాలలపలుకులు మూలమంత్ర
           మెదిరికిఁ దేఁటుల నెడయాట లాడించు
                        నబలలయలకల యాప్తబలము
           సవరణలకుఁ జంద్రుఁ జాలించు మగువల
                       మొగముల సేనకుఁ దగిన మొగము

           భావభవునకు నటుగాక బలమే బలము
           గాఁగఁ దిరిగెనె పెట్లచే గాసిఁబడఁడె
           యనఁగ సౌందర్యసంపద లభినవముగ
           వఱలుదురు తత్పురంబున వారసతులు.

        క. తరుణ వయస్కుల యౌవన
           పరిపాకుల వృద్దజనుల భటులను నిజసో
           దరులను గురులను గాఁ జూ
           తురు పరమపతివ్రతాసతులు పుణ్యవతుల్.