పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/347

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

320

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

        సీ. గరితాఁకు కోర్వక గడగడ వడఁకుచు
                     మువ్వంకఁ బోయెడిఁ జివ్వనారి
            మేపు నీరును లేక మెదలాడనోపక
                     వర్ణ హీనము లైన వారువములు

            ఇట్టి సాధనములు నీకు నెట్టలొదవె
            త్రిపురముల నెట్లు గెలిచితి దేవదేవ!
            యనుచు నగజాతచెలు లాడ నలరు శివుఁడు
            చిత్త మిగురొత్త మమ్ము రక్షించుఁ గాత !

        సీ. భట్టనారాయణభాషా మహాదేవి
                        లబ్ధవర్ణుల కర్థలబ్ధిఁ జేయు
           బాణవాగ్బామినీ ప్రసవమంజరి విశా
                        రదుల కలంకారరమను జేయు
           రాజశేఖరభారతీజహ్నుకన్యక
                        సుకవీంద్రులకు భావశుద్ధిఁ జేయు
           మాఘవాణీశీతమారుతగతి సార
                        మతులకు రోమోద్గమంబుఁ జేయు

            నని యెఱింగి వారియడుగుల దలఁచి న
            మస్కరించి దండి మా మురారి
            వామనుని గుణాఢ్యు క్షేమేంద్రు నిల నలం
            కారవిదులఁ దలచి గారవమున.

        సీ. ప్రత్యగ్రరచనాతిభాసుర ప్రాసాద
                           నిర్జితగోత్రావనీధరంబు
           ప్రాకారశిఖరాగ్రబంధురమణిగణ
                           ద్విగుణిత తారకావిభ్రమంబు
           పరిఘాజలాంతర ప్రతిబింబితద్రుమ
                           స్మారితపాతాళభూరుహంబు