పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/329

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

302

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

               బ్రాకటంబుగ నాంధ్రభాషను జెప్పఁ
               గైకొన్నయుత్తరకథ యెట్టి దనిన.

ఈ పుస్తకము యొక్క కవనధోరణి రంగనాథరామాయణమును పోలియున్నది. కాబట్టి యీ యుత్తరకాండమునుగూడ రంగనాథుఁడే రచియించి పూర్వకాండములకు బుద్దరాజును కృతిక ర్తనుగాఁ జేసినట్టే దీనికిఁ దత్పత్రులను గృతికర్తలనుగాఁ జేసి యుండ వచ్చునని యూహింపఁదగి యున్నది. అయినను, ఇతర నిదర్శనములు లేక యిది యిట్లని నిశ్చయింప వలను పడదు. ఈ కింది యుదాహరణమువలనఁ బుస్తకముయొక్క కవిత్వశైలి కొంత తెలియవచ్చును.

           ద్వి. అంతట రంభయు నంభోజసరసి
               దంతి చొచ్చినచొప్పు తనకుఁ బాటిలినఁ
               జింతాపరంపర చిత్తంబులోన
               నంతకంతకు దట్టమై కడ ల్కొనఁగఁ
               దలఁకుచుఁ గొంకుచుఁ దనలోనఁ దానె
               పలుకుచుఁ బులిబారిఁ బడి వడిచెడిన
               హరిణిచందంబున నటఁ దొట్రుపడుచుఁ
               బిరిగొన్నదురవస్థఁ బ్రియు పాలి కరిగి
               యడుగులఁబడి లేచి యందంద మేను
               వడఁకంగ వదనంబు వంచి హారములు
               పెనఁగొన గనయంబు ప్రిదులలోఁ జెరివి
               కొనిన పూవులు గందఁ గ్రొమ్ముడి వీడఁ
               దొంగలిఱెప్పలఁ దోఁగు బాష్పములు
               తుంగ స్తనంబులఁ దొరుఁగ నట్లున్నఁ
               గనుగొని యిది యేమి కొంత నీచంద
               మనవుడు నాలేమ హస్తముల్ మొగిచి
               నడుకుచు నాపల్కు, నాల్కకు రాక