పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/321

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

294

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

                కోసలో దామిళశ్చైవ క్రౌంచో హేరంబక స్తథా |
                గుహ్యకో పిరక శ్చైైవ కాళింగో రౌద్ర మేవ చ || 5

మనము ప్రధమాచార్యుఁడు, ద్వితీయాచార్యుఁడు నన్న మాటలకే శంకవడు చుండఁగా,
కృతయుగమునందు సుధాయనుడు, త్రేతాయుగమునందు శుకనాభుఁడు. ద్వాపరమునందు దివోదాసుఁడు శల్యాతి యింద్రమిత్రుఁడు, కలియుగమునందు నందివర్ధ నుఁడు, దేవళరాయcడు నని యాంధ్రభాషా చార్యులు మీఁదుమిక్కిలి మఱి యేడుగు రయినారు. ఆంధ్రము, ఆంధ్రేయణము, మల్లకము, గుహ్యకము, కోసలము, ద్రామిళము, క్రౌంచము, హేరంబకము, పిరకము, కాళింగము, రౌద్రము, అని యాంధ్రభాషాభేదములు ద్వాదశాదిత్యులవలె బండ్రెండయినవి

          శ్లో|| 'తిష్యే ద్వావితి యద్యుక్తం తచ్ఛృణుష్వ సమాహితః |
                 కృష్ణాగోదావరీ మధ్యదేశే పాపవివర్ణితే || 1

                 దివ్యే గోకుల్యపార్శ్వస్థ భార్గవక్షేత్రసన్నిధౌ|
                 గోదావర్యాశ్చోత్తరస్థతట గంగాముఖే స్థితామ్|| 2
 
                 యాం పురీం శాసతి విభు శ్శాతకర్ణి ర్మహాయశాః|
                 తస్యాం మాహేంద్రపుర్యాం తు విష్ణువర్ధనపుత్రకః|| 3

                 సర్వశాస్త్రవినీతజ్ఞో వేదవేదాంగపారగః|
                 సర్వభాషారహస్యజ్ఞ శాంతో దాంత స్సమాహితః|| 4

                 శాతకర్ణే ర్మహారాజ్ఞ స్పభాధ్యక్షః సుబుద్ధిమాన్|
                 నందివర్ధననామా భూత్త స్య శిష్యో నియోగికః|| 5

                 ఆంధ్రభాషారహస్యజ్ఞో నామ్నా దేవళరాయకః|
                 తా వుభ వాస్థానసభాప్రదీపా వితి వర్ణితౌ|| 6

                 రాజాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా తావుభౌ పండితోత్తమౌ|
                 కలౌ యుగే ష్టపంచాశోత్తర త్రిశతవత్సరే|| 7

                 కళింగాంధ్రం చ రౌద్రాంధ్ర స్థాపయామాసతు స్ప్వయం||" Ete ,