పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/291

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

264

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

          క. పోcడిగ బహువచనంబులు
              వీఁ డనుటకు మీండ్రు వీరు వీరలు నయ్యెన్
              కాఁడునకు కాండ్రు కాఱును
              వాఁ డనుటకు వాండ్రు వారు వారలు నయ్యెన్.

2. దశకుమారచరిత్రము.

           క. మించి మదించిన రిపుల హ
              రించక సత్కీర్తి యీ మహీతల మెల్లన్
              నించక దీనుల దయఁ బో
              షించక ప్రఖ్యాతి కలుగునే నరనాధా !

           క. నుతకీర్తి వడసి జనవ
              ర్థితులై వర్ధిల్లి దుష్టనిగ్రహశిష్ట
              ప్రతిపాలకులై త్రిజగ
              ద్ధితముగ నేలంగఁదగు మహీతల మెల్లన్.

          ఉ. ఆమగధేశమాళవధరాధిపు లెక్కటిఁ బోరి రాజిలోఁ
              గాముఁడు శంబరుండు శశిఖండధరుండు గజాసురేంద్రుఁడున్
              రాముఁడు రావణుండు సురరాజసుతుండును సింధునాథుఁడున్
              భీముఁడు దుస్ససేనుఁడు నుపేంద్రుఁడుఁ గంసుఁడుబోరునాకృతిన్

3. విజ్ఞానేశ్వరీయము

          మ. సుర సేవించిన వాతివాఁడి యయినన్ సొమ్మెల్లఁ బోనాడినన్
              బురుష ద్వేషిణియైన గొడ్డయిన నెప్డుం గూఁతులం గన్న మైఁ
              బరపౌరోగము గల్గె నేనియును నభ్భార్యం బెడంబాసి య
              ప్పురుషుండొండొక పెండ్లియాడినను నొప్పుం దప్పు లేదేమియున్.
                                                               ఆచార.