పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

251

పాలకురికి సోమనాథుఁడు

         దవిలి ప్రసాద సేవయును దా నొడఁగూర్పక వట్టిమాటలం
          దవునే యుదాత్తభక్తి సుగుణాకర ! శ్రీకర ! దోషి భీకరా !

      శా. దానానేకమహాతపోనిచయసద్దర్మౌఘతీర్ణాభిల
         స్థానస్తోమజపవ్రత ప్రణుతయజ్ఞవ్రాతమంత్రోక్తని
         త్యానుష్ఠఠానవితానమున్ సలుపు పుణ్యం బంతయుం గూడ నా
         ర్యానాథాంఘ్రులఁ బూన్చు పుష్పజసహస్రాంశంబునుఁబోలునే."

              ద్వి. అనుచు నవ్వించుచు నవిరళభక్తి
                   జనితసుఖామృత వనధిఁ దేలుచును
                   బసవండు జంగమ ప్రకరంబుఁ దాను
                   నసలారనోలగంబై యుండె నంత
                   పెద్దలఱేడు, పెన్నుద్దుల మొదలు,
                   బుద్ధుల ప్రోక, విబుధనిధానంబు,
                   అమితవచోరాశి, సుమనోనురాగుఁ,
                   డమలినచిత్రుఁ, డుద్యద్గుణాన్వితుఁడు,
                   సకలవీణాప్రవీణకలావిదుండు,
                   అకలంక నాదవిద్యాపండితుండు. &c , బసవపురాణము


              ద్వి. వేదవేదాంతాది వివిధ పురాణ
                   వాదిత కేవలభ క్త వర్ధనుఁడు
                   పండితనతపాదపద్ముండు సుకవి
                   మండలవిబుధసమాజపూజితుcడు
                   ఆరూఢకీ ర్తికుండగు కోటిపల్లె
                   యారాధ్యులందు లోకారాధ్యమూర్తి
                   యసమతదీయలోకారాధ్యశిష్య
                   విసరాగ్రగణ్యుండు వీర వ్రతుండు
                   చనును 'రుద్రా నాత్ర సంశయ' యనఁగ
                   జనియించినట్టి సాక్షాద్రుద్రమూర్తి &c , పండితారాధ్య చరిత్ర.