పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/255

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

228

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

        దలు గొని నందిపోతులునుఁ దారునుఁ బేయలు సమ్మదంబునన్
        గలసి రమించుధేనువులఁ గాంచిరి తద్విపి నాంతరంబునన్.
                                                 [ ఆ.6.పద్య.50 ]
 వెంచలనఁగా కన్నడమున సరస్సులు.

     క. వికచసరసీరుహం కో
        కకులవ్యాభాసి పూగొళం తానిరెయుం
        బకనికరాలులితకలు షో
        దకవిడిళ దొళంచె వెంచెయొళ్ వసియికుమే --గుణవర్మ.

ఈ గుణవర్మ 1050-వ సంవత్సర పాంతములం దుండినవాఁడు.

                          కొలవేళులు

సీసపాదము. మోసుల వీజనంబులు సేయుఁ గొలవేళు
                    లిరవుగాఁ గూర్చి చామెరలు చేయు.
                                                 [ఆ. 5. పద్య.136]

                          
                          
కొలవేళులనఁగా కన్నడమున వట్టివేళ్ళు

    చ.'తరుణియరావిలాసకుసుమాస్త్ర..నీక్షి సెకామతాపదిం
        తరుణమృణాలమంతెగెదుపూ గొళదిం పొఱ గిక్కిదండదిం
        కొరగి మృణాళనాళికెగెచందనదణ్కెగెతిఱ్చుళిల్గెత
        ర్గొరగదసూసునీర్గెకొలవేర్గొడల గుఱిియాగెమాడువర్ - (మల్లినాధపు)

మల్లినాధవురాణకర్త యైన నాగచంద్రుఁడు 1105 వ సంవత్సరప్రాంతములందున్నవాఁడు.
  
                            కండవడము.

     చ. బెదరుచు నతరంగమున భీతికిఁ గండవడంబు సుట్టి ప
         ల్కెదు పొరపొచ్చెమున్ వెఱపుఁ గేనముఁ జెయ్యులకోలినెత్తువె