పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/216

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

189

ఎ ఱ్ఱా ప్రె గ డ

   మన్నన గన్న భీమనమంత్రిపౌత్రుండు
                    ప్రేకమాంబామనఃప్రియుఁడు పోత
         మాంబికా విభు సూరనార్యు మజ్జనకుని
                     బొల్ల ధీనిధికిని బ్రోలనకును

         జన్ననకు ననుజన్యునిఁ గన్నతండ్రి
         వేఁగినాట గరాపర్తివృతిమంతుఁ
         డనఘు డెఱపోతసూరి కంసారిచరణ
         కమలమధుకరపతి సారవిమలయశఁడు."

అను నృసింహాపురాణములోని పద్యమునందుఁ గాని, తన గృహనామమును జెప్పక తా నాప స్తంభసూత్రుఁడ ననియు శ్రీవత్సగోత్రుఁడ నవియు శివపదాబ్ద సంతతధ్యాన సంసక్తచిత్తుఁడ ననియు మాత్ర మెఱ్ఱన చెప్పకొనుటచేతను,

     సీ "శ్రీవత్సగోత్రుండు శివభక్తియుక్తుఁ డా
                 పస్తంబసూత్రుc డపారగుణుఁడు
          నేర్చూరిశాసనం దెఱ్ఱనప్రెగ్గడ
                 పుత్రుండు వీరనపుణ్యమూర్తి
          కాత్మజుఁడైన గాదామాత్యునకుఁ బ్రోల
                 మాంబకు నందను లమితగుణులు
          కసువనామాత్యుండు ఘనుఁడు వీరనమంత్రి
                 సింగధీమణియు నంచితచరిత్రు
   
          లుద్బవించిరిత్రేతాగ్నులో యనంగ
          సొరిది మూర్తిత్రయం బన శుద్ధకీర్తిఁ
          బరఁగి రందులఁ గసువన ప్రభువునకును
          ముమ్మడ మ్మనుసాధ్వి యిమ్ములను వెలసె."

అను పద్యములో భాగవతషష్ఠస్కంధము రచియించిన సింగయ శ్రీవత్స గోత్రుఁడును, శివభక్తియుక్తుఁడును నాపస్తంబసూత్రుఁడు నగ నేర్చూరి