పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

168

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

               బోలునె మాకును? నుడుగుము
               చాలుదు నీ వెల్ల ను సాధింపంగన్, ఉ -2

           శా. ఏమీ! పార్జుఁడు నీవు దండిమగలై యీ వచ్చుకౌరవ్య సం
               గ్రామక్షోభము బాహుదర్పమునఁ దీర్పం బెద్ద మిఱ్ఱెక్కి మి
               మ్మే మెల్ల న్వెఱగంది చూచెదముగా కీ సారికిం:బోయిరా
               భీముం డిత్తఱి రిత్తమాటలకుఁ గోపింపండుసూ పెంపఱన్.
                                                        ఉద్యో ఆ. 3

           ఉ. ఏమిర కర్ణ : భీమ నటు లేటికిఁ దిట్టి తతండు దోల సి
               గ్గేమియులేక పాఱునెడ నెవ్వరు తిట్టిరి నిన్ను గెల్పు సం
               గ్రామములోనఁ దప్పిదము గల్గినయంతనె యింత గర్వ మే
               లా ? మును నిన్నెఱుంగమె ? చలంబున సాత్యకి యిప్టు గెల్వఁడే ?
                                                        ద్రోణ. 5

            గీ. అంధులకు నూఁతకోలగా నకట ! యెుకని
               నైన నిలుపక నూర్వర నదయవృత్తి
               మ్రింగి తందెవ్వఁడేనియు మీకు నెగ్గు
               లాచరింపనివాఁడు లేఁడయ్యె నయ్య ?
                                                     స్త్రీప. ఆ. 1

ఈ పయిని జెప్పిన రెండు కావ్యములనుగాక యూకవి కవివాగ్బంధన మనెడి లక్షణ గంధము నొకదానిని గూడ రచియించెను. గాని దానియందు విశేషాంశము లేవియు లేవు. అందలి కడపటి పద్యము నిం దుదాహరించుచున్నాను
 
            కం. "తనరం గవివాగ్పంధన
                 మను ఛందం బవని వెలయ హర్షముతోఁ ది
                 క్కన సోమయాజి చెప్పెను
                 జను లెల్ల నుతింప బుధుల సమ్మతిగాఁగన్" -కవివాగ్బంధనము.

[1]

  1. [ * కవివాగ్బంధనమునకు 'కవిసార్వభౌమఛందస్సు' అను నామాంతరము కలదఁట ! ఇది తిక్కన కృతి కాదని విమర్శకుల యాశయము. ఇం దిరువదియేడు యతులు చెప్పcబడినందున, ఇది నవీనకృతి కావలెను. కవిసార్వభౌముని *పేరిటc పరcగుటయు నియ్యది కవిబ్రహ్మచే రచింపబడలేదనుటను వ్యక్తము చేయుచున్నది.