పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

క. పురగోపురశిఖరంబుల
   గర మరుదై పద్మరాగకలశము లమరున్
   జరమాచరమాద్రులపై
   సరిపున్నమఁ దోచుసూర్యచంద్రులభంగిన్

4.పెదపాటియెఱ్ఱాప్రెగడ - ఇతఁడు కుమారనైషధము, మల్హణ చరిత్రము,
లక్ష్మీపరిణయము చేసెను.

సీ. అలరెడు ఱెప్ప లలార్చినయందాఁక
           యనిమిషకన్య కాదనఁగ వశమె ?
   యమృతంబు చిలుక మాటాడినయందాకc
           గనకంపుఁబ్రతిమ కా దనఁగ వశమె ?
                                                     కుమారనైషధము

సీ. కువలయకమలాభినవమనోజ్ఞం బయ్యుc
          బంకజీవనపరిప్లవము గాక
    ఘనసారపున్నాగకమనీయ మయ్యును
          గితవదుష్కలితసంయుతము గాక - మల్హణచరిత్రము

5. బైతరాజాముమ్మయ్య - ఇతఁడు విష్ణుకధానిధానము చేసెను.

చ. వలపెటువంటిదో ముసలివాఁ డనవచ్చునె? యద్దిరయ్య! ప
    ల్కులజవరాలు దాఁ జదువులోన జపంబులలోనఁ బాయ ద
    దగ్గలమున నెల్లప్రొద్దును మొగంబునఁ గట్టినయట్ల యుండు నా
    నలువకు నంచుఁ గాముకులు నవ్వువిధాత శుభంబు నీవుతన్.
                                    
                                                   విష్ణుకధానిధానము.
6. కాకమానిగంగాధరుcడు__ఇతఁడు బాలభారతము చేసెను.

శా. ఆ లజ్జావతి ధౌమ్యుపంఫున శిఖివ్యాలోలకీలాలిపై
    నోలిన్ వేల్చినలాజరాజిపవనప్రోద్ధూతవారాశివీ
    చీలోలోద్ధతివిద్రుమాటని నధిక్షేపించుకట్టాణిము
    త్యాలో నాఁ కనుపట్టె నట్టియెడ నందద్రాజహంసంబుగాన్.
                                                    బాలభారతము
7. రాయసముగణపయ్య-ఇతఁడు సౌగంధికాపహరణము చేసెను.