పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

147

తి క్క న సో మ యా జి

       జగతి నుతికెక్కె రాయవేశ్యాభుజంగ
       రాజ్యరత్నాకరస్ఫూర్తి రాజమూర్తి
       గంధవారణబిరుదవిఖ్యాతకీర్తి
       దినపతేజండు సిద్ధయ తిక్కశారి."

అటుపిమ్మట గృతిక_ర్త యయిన యభినవదండి సోమయాజుల తల్లిదండ్రుల నిట్ల వర్ణించెను--


   సీ. స్వారాజ్యపూజ్యుండొ ! కౌరవాధీశుండొ
                నాఁగ భోగమున మానమున నెగడె
       రతినాఁధుడో దినరాజతనూజుఁడో
                నాఁగ రూపమున దానమున నెగడె
       ధరణీధరేంద్రుఁడో ధర్మసంజాతుడో
                యనఁగ ధైర్యమున సత్యమున నెగడె
       గంగాత్మజన్ముఁడో గాండీవధన్వుఁడో
                యనఁగ శౌచమున శౌర్యమున నెగడె

       సూర్యవంశకభూపాలసుచిరరాజ్య
       వనవసంతుండు బుధలోకవత్సలుండు
       గౌతమాన్వయాంభోనిధి శీతకరుఁడు
       కులవిధానంబు కొట్టరుకొమ్మశౌరి.

   క. అతఁడు రతిఁ జిత్తసంభవు
       గతి రోహిణి జంద్రుమాడ్కిఁ,గమలావాసన్
       శతదళలోచనుక్రియ, న
       ప్రతిమాకృతి నన్నమాంబఁ బరిణయ మయ్యెన్.

   సీ. పతిభక్తి నలయరుంధతి పోలేనేనియు
                సౌభాగ్యమహిమ నీ పతికి నెనయె ?
        సౌభాగ్యమున రతి సరియయ్యెనేని భా
                గ్యంబున వీ యంబు జాక్షి కెనయె ?