పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

145

తి క్క న సో మ యా జి

   ఉ. ధీనిధి భాస్కరార్యునకు ధీరగుణాన్విత కొమ్మమాంబకునున్
        మానవకోటిలోపల సమస్తగుణమ్ముల వాఁడు పెద్దనా
        వానికి వాఁడు పెద్ద యన వానికి వానికి వాడు పెద్దగా
        వానికి వార లందఱకు వాఁ డధికం డసఁ బుట్టి రాత్మజుల్.

   సీ. వివిధవిద్యాకేళి భవనధావంబున
                 జలజజుముఖచతుష్టయముఁబోలి
        విబుధవిప్రతిపత్తివిదళనక్రీడమై
                 జలశాయిభుజచతుష్టయముఁబోలి
        ధర్మమార్గక్రియాదర్శకత్వంబున
                 సన్ను తాగమచతుష్టయముఁబోలి
        పృధుతరప్రథిత గాంభీర్యగుణంబున
                 శంబరాకరచతుష్టయముఁబోలి

        సుతచతుష్టయంబు నుతి కెక్కె గుణనిధి
        కేతనయును బారిజాత నిభుఁడు
        మల్ల నయును మంత్రిమణి సిద్ధనయు రూప
        కుసుమమార్గణండు కొమ్మనయును

తిక్కనసోమయాజియొక్క పెదతండ్రులలో మొదటివాఁడును, రెండవ వాఁడును నయిన కేతనను మల్లనను వారి తనయులను వర్ణించినతరువాత, సోమయాజికి మూడవ పెదతండ్రియు, మన్మభూపాలుని తండ్రియైన తిక్కరాజమంత్రియు నైన సిద్ధనామాత్యునిని, ఆతని యగ్రపుత్రుఁ డయిన రణతిక్కనను ఇట్లు వర్ణించెను.

   ఉ. స్థాపితసూర్యవంశవసుధాపతినాఁ బరతత్వధూతవా
       ణీపతినా నుదాత్తనృపనీతిబృహస్పతినా గృహస్థగౌ
       రీపతినాఁ గృపారససరిత్పతినాఁ బొగడొందె సిద్ధిసే
       నాపతిప్రోఢ తిక్కజననాధశిఖామణి కాప్తమంత్రియై.