పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

రెండవ భాగము.

ప్రదేశపటములను రంగులతో చిత్రించుట.

(LANDSCAPE PAINTING.)

సూర్యుడు గొప్పరంగు వేయువాడు. గొప్ప చిత్రకారుడు. వీనిప్రకాశమునుబట్టి సృష్టియొక్క రంగు మాఱుచుండును. సూర్యకాంతి లేనపుడు ప్రపంచమంతయు నంధకారపూరిత మైయుండును. తీక్ష్ణముగ ప్రకాశించునప్పు డన్నియు శుభ్రముగ కనబడును. సూర్యకిరణములు వేనిమీద పడిన నవి చాలవఱకు తెల్లగ కనబడును. వానివాని నిజరంగులను వెల్లడిపుచ్చుచుండును. కొన్నికొన్నిసమయములయందు వాని నిజమైన రంగులను పోగొట్టుకొనుచుండును. నల్లని వస్తువును సూర్యుని ప్రకాశమునం దుంచిన నది యంతనల్లగ కాన్పింపదు. దానినే నీడయందుంచిన స్వాభావికమైన రంగుతో కాన్పించును. ప్రదేశచిత్రములను వ్రాయుటయం దీవిషయమై చిత్రకారులు బహుజాగ్రత్తగ నుండవలెను.

ఈ సూర్యప్రకాశమే చాయకు కారణము. ప్రాత:కాలపు సూర్యప్రకాశము సువర్ణచ్ఛాయ గలిగి యుండును. అప్పుడు సూర్యరశ్మిచే తాకబడిన వస్తువు లన్నియు పసుపురంగును పొందును. సాయంకాలంబున తామ్రవర్ణపు కిరణములు సూర్యునివద్దనుండి వెలువడును. అప్పుడు సృష్టియందుండు వస్తువులన్నియు నాచాయను పొందును.

ప్రదేశచిత్రములందు ముఖ్యముగ మనకు కావలసిన దొకవస్తువునే వ్రాయుచు దానికనుగుణముగ తక్కినది వ్రాయుచుండవలెను. ఇట్టిపటములను చూచినవెంటనే యావస్తువు దృగ్గోచరమగుచుండవలెను. అందువలన దీనిని చిత్రముయొక్క మధ్యను వ్రాసిన బాగుగనుండును. వీలైనయెడల నిటుల వ్రాయవలెనేకాని వీలుకాని సమయమున మధ్య నట్టివస్తువును వ్రాసి చిత్రముయొక్క సౌందర్యమును పోగొట్టరాదు.

మన మొకయుదాహరణమును తీసికొందము. ఈచిత్రమునందు నల్లని చెట్లసమూహమును వ్రాయుచు, సూర్యుని రూపమునైనను, తెల్లని మేఘములనైనను, యింక యితరమైన సౌందర్య మైన వస్తువును దేనిని వ్రాయకూడదు. ఏలనన: నీవు చూపదలచుకొనిన చెట్లయొక్క ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోవును. నల్లని చెట్లయొక్క రంగునకును, సూర్యుని ప్రకాశమునకును విరుద్ధభావము నేర్పడును. ఇట్టి రంగుగల చెట్లసమూహమువద్ద ప్రకాశించుచున్న సూర్యుని చిత్రమును వ్రాసిన చెట్లకు నలుపు మిశ్రితమైన ఆకుపచ్చకు బదులు ఊదా మిశ్రితమైన ఆకుపచ్చరంగును వేయవలసియుండును.

ఇదివఱకు చెప్పినటుల నీనిబంధన లన్నిటికిని లోనై యీచిత్రమును పాడుచేయకూడదు. నీరుచి ముఖ్యముగ కావలసినది. సాధ్యమైనంతవఱకు నీనిబంధనల ననుసరించుటయే మంచిది. కాని సమానముగ మనోరంజకము కలుగజేయు వస్తువు లేవియు నొకేచిత్రమునందు వ్రాయకూడదు. ఏలయన: ఇదివఱకు చెప్పినటుల రెండువస్తువులయొక్క ప్రాముఖ్యతయును చెడిపోవును.

పటముయొక్క చివరయందు ఛాయ దట్టముగనుండదు. కొన్నిసమయములయందు పటముయొక్క క్రిందిభాగము నందు పలుచగ నుండును. ఏలయన: క్రిందిభాగము మనకు దగ్గరగ నుండును. మీదిభాగము దూరముగనుండును.

ఇంకొక సంగతిని గమనింపవలసియున్నది. క్రిందిభాగమునం దేమియు పెద్దవస్తువులను వ్రాయకూడదు. అటుల వ్రాసినయెడల పటముయొక్క సౌందర్యము చెడిపోవును. ముఖ్యమైన వస్తువుల ప్రాముఖ్యత పోవును.

మనకు కనబడునటుల వ్రాయవలదా? నిజమును ప్రదర్శింపవలదా? యని మీరు నన్ను ప్రశ్నించవచ్చును. మనము దృష్టము నెంచుకొనునప్పుడే జాగ్రతగనుండవలెను. అభ్యాసమైనకొలదిని ఇట్టివి యెంచుకొను శక్తిగలుగునని నే నిదివఱకు చెప్పియుంటిని.