పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf

ఇట్టివాని నభ్యసించుట యందు కన్నులు, ముక్కు, నోరు, మీసములు, గడ్డము, చెవులు, చేతులు, పాదములు, కాళ్లు మొదలగు నంగములను వ్రాయుట నేర్చుకొనవలెను. ఇంకొక సంగతిని జ్ఞాపక ముంచుకొనవలసియున్నది. వయస్సునుబట్టి యా యంగములరూపు మాఱుచుండును.

పసిబాలుని యంగములన్నియు గుండ్రముగ నుండును. యౌవన వంతుని యంగము లన్నియు బలిష్టములై యుండును. రోగులమాట నేను చెప్పుటలేదు. వృద్ధుల యంగములు వదలి యుండును. 22 - చూడుము.

ఐదవ భాగము.

ఛాయాపటములను పెద్దవిగ వ్రాయుట.

ముందు చెప్పినప్రకారము బాగుగ నభ్యసించినకాని ఛాయాపటములను పెద్దవిగ వ్రాయజాలరు. ప్రదేశ పటములను లిఖింపగలిగినను మనుష్యాకారములను చిత్రింపగలిగినను ఈవిద్యకుదురుట కష్టము. దీనియందభ్యాసము కలుగజేసికొనుటకు ఛాయవ్రాయుట చాల యభ్యసింపవలయును. ఇందు బహుజాగరూకత గలిగియుండవలెను. లేనియెడల చిత్రమునువ్రాయజాలము. ఏలయన: కొంచెము తప్పిపోయిన చిత్రముయొక్క రూపమంతయు మాఱిపోవును.