పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

రెండవ భాగము

11


స్తంభాకారము.

16-1 చూడుము

దీనిని వ్రాయునప్పుడు 1,2 నెంబరుల గీతలను వ్రాయవలెను. తరువాతను 2 వనెంబరు గీతలను రెండు సమభాగములుగ భాగించి దీనికి సమకోణములు వచ్చునట్లు 3 వ నెంబరు గీతలను కొలిచి వ్రాయవలయును. ఈ గీతలుకూడ రెండు సమభాగములుగ భాగింపబడియుండవలెను. అనగా 2,3 నెంబర్లగీత లొకదానినొకటి సమకోణములు వచ్చునటుల కలిసికొని సమభాగములుగా భాగింపబడవలయును. (They must bisect each other at Rt. |_) వీని సహాయమువలన వంకరగీతలను సులభముగ వ్రాయవచ్చును.

2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf

రైట్ ప్రిజిము. 16-2చూడుము.