పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf

ఎన్ని పెట్టెలుంచినను యిదియేవిధముగ భూమికి సమాంతరము (Paralle)గా నున్న అంచులన్నియు ఈ దృష్టి మట్టపు గీతయందు మనకంటికి సమముగానున్న చుక్క వద్దనే కలియును. 13-1చూడుము.

కాని యీదిగువ నుదహరించిన పటముననుసరించి చూడ మనము పైనుదహరించినది తప్పని తోచును. కాని అటుల కాదు. 13-2చూడుము.

రెండవ ప్రకరణము

మనయెదుట నొకపెట్టె నుంచుకొని పండ్రెండడగుల దూరమున గూర్చుండి వ్రాయ మొదలిడవలెను. వ్రాయునపుడు మాత్రము పెద్దపెన్సిలు దగ్గర నుండవలెను. ఈ పెన్సిలుతో కొలుచుచుండవలెను. 1 వ నెంబరు గీతను కొలుచునప్పుడీ విధముగ కొలువవలెను.