పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఐదవ ప్రకరణము.

వెనుకనున్న వస్తువు దానిముం దున్నదానిచే కొంతవరకుకప్పబడునని యిదివరకే చెప్పియుంటిని. ఇది అన్నివిషయములందును నిజముకాదు. అద్దముయొక్క వెనుకనున్న వస్తువుకూడకనబడును. కాని అద్దమును వ్రాయుటయందొక కష్టమున్నది. దానియందు ప్రకాశము ప్రతిఫలించును. 8 - 1 చూడుము.

2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf

చంచలనము లేనినీటినిచూబఱచుట కష్టము. దానిప్రక్కను మఱియొక వస్తువు నుంచి నీ రచట నున్నటుల కనబఱుపవచ్చును. 8 - 2 చూడుము.

8 - 2 సంఖ్యగల బొమ్మలో నొకచెఱువున్నటుల సులభముగ తెలియును. చేపపై కెగియునపుడుకాని నీటిపక్షు లీదినపుడుగాని నీటిని చంచలింప జేయును. ఇటుల వ్రాసిన నచ్చట నీరున్నటుల స్పష్టముగ తెలియును.

కొన్ని సమయములయందిట్టినీరు లేనప్పటికిని వీటియొక్క పనినిబట్టి అచ్చట జలమున్నటుల తెలియును.

సూర్యుడు వెలుతురునుబట్టి వస్తువుల రంగు మాఱుచుండును. తీవ్రమగు యెండకాయుచున్నప్పుడును, మబ్బువేసినప్పుడును, రాత్రియందును వివిధవిధముల వస్తువులు కానబడుచుండును.

ఆఱవ ప్రకరణము.

పక్షులకును బుఱ్ఱ, కాళ్లు, మొదలగునవి యుండును; కాని వానియొక్క రూపములనుబట్టి యిదికాకి, ఇది పక్షిఅని పోల్పగలము.