పుట:2015.497290.chinnayasuuri-jiivitamu.pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


7. వ్యాకరణ రచన

చిన్నయసూరి బాలవ్యాకరణము రచించుటకుఁ బూర్వ మాంధ్రభాషలో సూత్రీకరణవిధానమున నేర్పఱచు నభ్యాస రూపకములగు సంస్కృతాంధ్ర వ్యాకరణ సంగ్రహములను రచించియున్నాఁడు. వానిలో నీతిచంద్రిక వెనువెంటనే, క్రీ. శ. 1853 లో ముద్రితమైన చిన్నయసూరి రచన 'శబ్దలక్షణ సంగ్రహము.'

శబ్దలక్షణసంగ్రహము

ఇది వ్యాకరణగ్రంథము. ఇం దైదుపరిచ్ఛేదములు కలవు. వాని వివరణ మిది:

1. సంజ్ఞాపరిచ్ఛేదము 42 సూత్రములు.
2. సంధిపరిచ్ఛేదము 46 సూత్రములు.
3. శబ్దపరిచ్ఛేదము 214 సూత్రములు.
4. క్రియాపరిచ్ఛేదము 118 సూత్రములు.
5. ప్రకీర్ణ పరిచ్ఛేదము 150 సూత్రములు.
వెరసి 570 సూత్రములు.

దీనికి మంగళాచరణముగా నీక్రిందిశ్లోకములు గలవు.

               కరోదరధృతోద్భూతవనజాతౌ సనాతనౌ,
               శేషాద్రిశేఖరత్పాదచ్ఛాయౌ జాయాపతీ స్తుమ:.
               పూర్వేషాం లక్ష్యలక్ష్మాని వికృతే ర్వీక్ష్య భూరిశ:,
               క్రియతే బాలబోధాయ శబ్దలక్షణసంగ్రహ:.