పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

92 కవికోకిల గ్రంథావళి [సప్తమాంకము

                     తైఱఁగునఁ బల్లటిల్లి రణదేశమునన్ శయనించితో! మనం
                     బెరియఁగ నన్నుఁ దమ్ముని నిఁ కెంతగ లోఁదలపోసి కుందితో

అయ్యో ! కుశకుమారా, నాకన్నులవెన్నెలా, నన్నును నీముదు తమ్ముని విడనాడి పోయితివా ? వాల్మీకినాయన వచ్చి, కుశుఁడేడి' యన్న నేనేమి చెప్పుదును తండ్రీ ! ప్రియ తనూజా, నన్నుఁగూడ నీతోడఁ గొనిపొమ్ము. [మూర్ఛిల్లును]

మాండ : అమ్మా, యూరడిల్లుము. నేఁబోయి లవుని దీసికొని వచ్చెదను. [నిష్క్రమించును]

సీత : [తెప్పిరిలి] నాయనా కుశ కుమారా, ఒక్క నిమిషంబున లోకమెల్ల వెలిఁగించి మఱునిమిషంబున నస్తమించు నుల్కవలె నయినదా నీ బ్రతుకు ? వాల్మీకి నాయనగారుండిన సత్తిప:ప్రభావమునఁ బునర్జీవిని గావించియుండు నేమోగదా ! అకటా ! నాబోఁటి దురదృష్టవతికి నంతటి భాగ్యమబ్బునా ? నాముద్దుకూనా, పండ్రెండువత్సరములకే నీకు శతాయుష్యము సంపూర్ణమైనదా ?

                      పూర్ణిమా చంద్రుని బురుణించు నీమోము
                                  కళలెల్లఁ దఱిగెనే కన్నతండ్రి !
                      కల్వఱేకులువోలు కన్నులు జిగిమాసి
                                  మూఁతలు వడియెనే ముద్దుకూ !
                      సువిశాల ఫలకంబు సొంపుమీఱు నురంబు
                                  శోణితం బొలికెనే సుందరాంగ !
                      ఆజానులంబమై యలరు దోర్యుగళంబు
                                  బలము దొలంగెనే కలికి పట్టి !