పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

82 కవికోకిల గ్రంథావళి [సప్తమాంకము

లక్ష్మ : ఏమివింత !

                       కార్ముకం బేడ యడవులఁ గాయగరుబు
                       పండ్లు గుడిచెడి జడదారి వటువులేడ?
                       బ్రహ్మకులమున రెండవ పరశురాముఁ
                       డవతరించెనె కేసరి హరిణి కటులు !

             సేనా : యువరాజా, యాతఁడు సామాన్యతాపసబాలకుఁడుగాఁడు.

                       సౌందర్యశౌర్యముల్ సమభాగములు గాఁగఁ
                                  బంచికొన్నవొ దేహ భావములను !
                       మునిబాలకత్వంబు భుజబల విక్రమం
                                  బైకమత్యముతోడ నలరునవియొ!
                       అంగుళీ కిసలంబు లతుల శరాసనం
                                  బవిరత స్నేహంబు నాసగొనెనొ!
                       శైశవంబును ధైర్య సాహసోద్ధతు లన్న
                                  దమ్ముల యట్లుండఁ దలఁచెనొక్కొ !

                       కాక యన్యోన్యదూరత్వ కలనమెలఁగు
                       గుణములెల్లను నొకచోటఁ గూడి తాప
                       సార్భకాకారము సమాశ్రయంబుగొనునె?
                       యిట్టిచిత్రంబు సృష్టిలో నెందుఁగనము

లక్ష్మ : సేనానీ, ఆ తాపసవటువును జూచుటకు నామన మువ్వి