పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాంకము ] సీతావనవాసము 77

ప్రమాదము వాటిల్లినది. [ఇరువురు విల్లెక్కు పెట్టుదురు.]

[నేపథ్యమున]

ఆహా? వింతమృగము ! వింతమృగము !

[మాండవ్యుఁడు ప్రవేశించును]

మాండ : ఆహా! వింతమృగము ! వింతమృగము !

లవు : మాండవ్యా, ఏమి మృగము ?

కుశు : ఆశ్రమముతట్టుకు రక్కసి బలగములు వచ్చినవా ?

మాండ : [భయముతో] అయ్యో ! కుశా, నన్నుఁగాపాడుము.

కుశు : భీతిల్లకుము; రాక్షసులు నీ కెదురుపడిరా ?

మాండ : లేదు.

కుశు : అట్లయిన సైన్యములేమి ?

మాండ : [స్వగతము] దిగులుతీఱినది. [ప్రకాశముగ] అరణ్యమార్గమున ధూళీపటలము ఆకాశమున కెగయుచున్నది. ఒక వింతమృగము బంగారు మొగము పట్ట తళతళమనునట్లు పరుగెత్తుచున్నది.

లవు : మాండవ్యా, అదేమి మృగము ?

మాండ :: వృద్ధతాపసులు దానిని యజ్ఞాశ్వమని చెప్పుచున్నారు.

కుశు : అశ్వములు వాహనములని రామాయణకథయందు విందుము.

లవు : అవునవును.

మాండ :

                    మత్తకోకిల - కాంచమింతకు నట్టివింతమృగంబు నెప్పుడు నీవనిన్
                    మించుపోలిక సంచలించును మేదిని న్నడయాడెడుం;
                    బొంచిపఁట్టగఁ బోవఁ దారును బోదపచ్చిక మేసెడిం;
                    గుంచెతోఁకయుఁ గుచ్చుజూలును గొప్పడెక్కలు చెన్నగున్.