పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాంకము] సీతావనవాసము 69

                     మొగిలి పుట్టంగ ముండ్లును బుట్టినటులఁ
                     గుశలవులతోడ శౌర్యంబు గూడఁబుట్టె;
                     నార్యతాపస సాహచర్యమున నైన
                     క్షాత్రగుణముల కఱకఱ సమసిపోదు.

[లవుఁడు ప్రవేశించును]

లవు : అమ్మా, నేను సింగపుబుజ్జమ్మను ఆశ్రమానికి తెచ్చెదనంటే అన్నయ్య వద్దన్నాఁడు.

సీత : [కౌఁగిలించుకొని] అయ్యో! నా ముద్దుకూనా, క్రూరమృగములతోడ మీకేమి చర్లాటము ? అవి యొకప్పుడు మిమ్ముఁగఱచినను గఱవవచ్చును.

లవు : [నవ్వుచు] మాచేతిలో లేవా కఱకుబాణాలు ?

సీత : నాయనా! యిఁకమీఁద మీ రట్టిసాహసకార్యము లొనరిపకుఁడు. మందభాగ్యులకు నమృతముగూడ విషమగుచుండును.

లవు : అమ్మా, వాల్మీకితాతగారు చెప్పే రామాయణము నీవు వినలేదా? అందు కథానాయకుఁ డగురాముఁడు చిన్ననాఁడే తాటకను మారీచ సుబాహులను చంపినాఁడఁట! ఆయన క్షత్రయుఁడఁట! అమ్మా క్షత్రియులందరు చిన్నతనమదే యుద్ధము నేర్చుకొంటారా?

సీత : నాయనా, మునిబాలురకు మీకేల యా విచారము.

లవు : అమ్మా, వాల్మీకితాతగారు మాకు చిన్నప్పుడే బాణప్రయోగము శిక్షించినారుగదా! నేను క్షత్రయుఁడ నయ్యెదను. అమ్మా, అన్నయ్య కూడా అవుతాఁడుగదా.

సీత : [లవుని జవిరియెత్తుకొని] నా కన్నతండ్రీ, అట్లే అగుదురు లెమ్ము.