పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాంకము ] సీతావనవాసము 31

                      సత్యబాహ్యమైన, సమ్మతిగానున్న
                      వారి ననుసరింప వలయు నృపతి.

లోకు లభినందింపని రాజ్యపాలనము నిరర్థకము.

                      నన్నైన సీతనైనను,
                      నిన్నైనను రాజ్యమైన నేవిడతును లో
                      కోన్నత కులకీర్తికి నా
                      పన్నత వాటిల్లెనేనిఁ బలుకు లిఁకేలా ?

వత్సా, యేల వితర్కము ? కార్యము నిశ్చయింపఁబడినది.

లక్ష్మ : {ఆతురతో] ఎటులు ?

రాము : ఇటురమ్ము. [మెల్లగా] సీతను ఋష్యాశ్రమున వదలి రావలయు.

లక్ష్మ : [చకితుఁడై] అకటా ! యేమివింటిని ? కానలకుఁ బంపుటయా ? అన్నా, చిత్తచాంచల్యమునఁ బలుకవుగదా ?

రాము :

                      నిండుచూలాలి జానకి నెనరులేక
                      కాననంబుల కంపింపఁ గడఁగు వీని
                      కెక్కడిది చిత్తచాంచల్య ? మేటికరుణ ?
                      యేన క్రూరుండఁ బల్కితి నిట్టిమాట.

లక్ష్మ : అన్నా, అతి కఠోరశాసనము.

రాము : లోకమును సంతోషపెట్టవలయు.

లక్ష్మ : లోకమున సజ్జనులులేరా ?