పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

30 కవికోకిల గ్రంథావళి [తృతీయాంకము

                     వ్వొలయఁ బవిత్రవర్తనను నొప్పని కారులుప్రేలినట్టి లో
                     కులను నుపేక్షసేఁత మనకు న్నరపాలురకైన ధర్మమే ?

అన్నా, లోకులు మందబుద్ధులు; గతానుగతికులు; సత్యాసత్య వివేక శూన్యులు.

రాము : అవును; అగుదురు.

లక్ష్మ : అట్లయిన వారి యపలాపప్రలాపములా మనకుఁ బ్రమాణములు ?

                     జను లపవాదముల్ పలుకఁ జాలుదురంచుఁ దలంచి, లంకలో
                     ననల విశుద్ధయౌటకు నిలాత్మజ మీ రడుగంగ నెమ్మనం
                     బున నళుకింతలేక నగుమోమునఁ జొచ్చె హుతాశనార్చులన్
                     జనకజ నిష్కళంకయని సన్నుతియింప నిలింపసంతతుల్.

రాము : వత్సా, నాకన్నులను నేనే విశ్వసింపక పోవుదునా ?

                     నమ్మెడివాఁడఁ గాను లలనామణి జానకి సంశయింప న్యా
                     యమ్మని, యైన లోకులు నయమ్మెడఁబాసి వివేకశూన్యులై
                     యి మ్మలినాపవాద ముదయింపగఁ జేసిరి ! దూఱువాప నిం
                     ద్యమ్మొ యధర్మమోవిధియొతమ్ముఁడ, నీ వెతలంపు మీయెడన్

లక్ష్మ : ఇఁక మూఢాత్ములే ధర్మసాక్షులా ?

రాము : లక్ష్మణా,

                      మూఢచిత్తులైన, బుద్ధిమంతులె యైనఁ
                      బ్రజల రంజనంబు పాలనంబు;