పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/322

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కవికోకిల గ్రంథావళి

[రంగారావు సిగరెట్టు త్రాగుచు, కళ్యాణరెడ్డి కిళ్ళి నములుచు ప్రవేశింతురు.]

వెంకట : ఈమెకు కల్రా తగిలింది?

వెంకటే : [చివుక్కున అదరిపడి లేచి] ముందుగా చెప్పగూడదంటయ్యా, మాకాపరం ముంచడానికి చేశావా యీపని? [కఱ్ఱ భుజాన పెట్టుకొనును]

భార్య : ఈ బిడ్డకూడా ఆమెదేనా?

వెంకట : అవునమ్మ.

వెంకటే : ఇంక సాలుగాని రావే పెసంగం.

రంగా : అనదర్ రేస్ (Another race)

భార్య : పాలగ్గామాల యేడుస్తుంది.

వెంకట : మేము లోటాతో తాగిస్తే తాగలేదు.

భార్య : పాపం! నాచేతికియ్యండి, గుక్కెడు పాలిస్తాను.

రంగా : Ahǃ Devine Motherhoodǃ

కళ్యాణ : మొరటుతనం.

వెంకటే : నీకేం పిచ్చిపట్టిందా? దెయ్యం పట్టిందా? కుడిచి కూసోని కల్లరతగిలిన మనిషి బిడ్డకు పాలిస్తానంటావేమే? నీకేం చేటుకాలం?

భార్య : వుండవయ్యా, పాపం! పశిబిడ్డ ఏడుస్తుంటేను.

వెంకట : [బిడ్డను అందిచ్చును.]

భార్య : [ఒకతట్టు కూర్చుండి బిడ్డకు పాలిచ్చును]

రంగా : గ్ర్యాండ్, గ్ర్యాండ్, (grandǃ grandǃ)

వెంకటే : ఎంత గుండెలు తీసిన ఆడదానివె! మళ్ళీ మనవల్మి వూళ్లోకి రానిస్తారంటె? నువ్వేమి చావాల్నని వుండావంటె?

కళ్యాణ : ఏమంటారు? Instinct of self-preservationǃ

రంగా : విత్ వెంజన్సు (with vengeance)