పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాంకము ] సీతావనవాసము 29

                      చిరకాలార్జితమైన గౌరవ యశ:శ్రీ నేఁడు లోకాపవా
                      ద రజ:పంక కళంకితంబయి చెడెం; దమ్ముండ, యింకేల యీ
                      ధరణీరాజ్యము ? పూజ్యవంశగరిమన్ దైన్యాంబుధిన్‌ముంచితిన్;
                      నరనాథుల్ ననుగాంచినవ్వరె? యిసీ ! నాకేలయీప్రాణముల్?

లక్ష్మ : అన్నా, నీపలుకులు వింతఁగొలుపు చున్నవి. ఇక్ష్వాకువంశమా అపవాదపంకిల మగుట ? ఆశ్చర్యము !

                      నిప్పునకుఁ జెదలు పట్టునె ?
                      కప్పుర సిర మొలయునే వికారపుఁ దావిం ?
                      దప్పులు గలుగునె రఘుకుల
                      మొప్పును దేజంబు దొరఁగ నో రఘువీరా.

మీ మనం బిటుల శోకసంతప్తమగునటుల నపరాధ మొనర్చిన వారెవ్వరు ?

రాము : రావణాపహృతయయి పునర్గృహీతయగు సీత.

లక్ష్మ : [నిర్విణ్ణుఁడయి] కటకటా ! యేల యిట్టి సంశయోక్తు లాడెదరు ?

రాము : సంశయోక్తులు లోకులవి.

లక్ష్మ : [కోపముతో] ఏమీ ? - లోకులు దూషించిరా పతివ్రతా శిరోమణిని ?

                     తెలియరొ ! ధారుణీతనయ, తెంపరిమూకల యాడికోలుకున్
                     వెలుపటి సత్య తేజమని, వీరలవారల పోల్కిఁ గండ క్రొ