పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/319

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కాంగ్రెస్‌వాల

ద్వి. వి. అత్త గ్రాంధికం - అత్తు గ్రామ్యం. మీ అత్తను అత్తు అంటావా యేం?

ప్ర. వి. మేనత్తలో అత్తకాదోయ్ ఇది.

ద్వి. వి. కాకపోతే పిల్లనిచ్చిన అత్త. అత్త అత్తుకాదు; ఏం పందెం? - ఇంకొక సూత్రం వొప్ప జెప్పుకో -

కొన్నియెడల మశూచికార్థంబుఁగా భావిలో భూతంబు చూపట్టెడి.

ప్ర. వి. మశూచికార్థం కాదురా. తద్ధర్మార్థం.

ద్వి.. వి : నా నోట్సులో నేను చెప్పినట్లే వుంది.

రంగా : అబ్బాయీ, భావిలో భూతం కనబడితే భయంపుట్టదూ?

ద్వి. వి : ఒరే! యీయన యెవర్రో పిల్ల టాగూర్రో!

ప్ర. వి. ఒరే సర్దారు ఇక్కణ్ణే వున్నాడ్రో.

[వెంకటరెడ్డి దగ్గరకు పోయి] ఈవేళ యెంతమంది జైల్లోపడ్డారండి? గాంధీ బైటున్నాడా? జైల్లో వేశారా?

వెంకట : బైటే వున్నాడు గాని, ఈమెకు కలరా తగిలింది.

ప్ర. వి, ద్వి. వి : [అదురుకొని ఒక్కటిగా] ఏంటి, కల్రానా!

రంగా : ఒన్-టు-త్రి. (one-two-three.)

[త్రీ చెప్పగానే విద్యార్థులు. "ఓరి బాబో" అంటూ పరుగెత్తుదురు. ఒకని చంకలోని పుస్తకములు క్రిందపడును. జవురుకొని పరుగెత్తును.]

రంగా : Goodǃ they can as well represent India in