పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/318

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కవికోకిల గ్రంథావళి

(ఇంతలో మూడోఫారం విద్యార్థు లిద్దరు పుస్తకములు చంక బెట్టుకొని ఆదారిన పోవుచుందురు)

ప్రథమ విద్యార్థి : ఒరే, మనమేష్టరు Student's social league start చేశాడు. మొన్నటి ఆదివారం మేము ఆసుపత్రులన్నీ తిరిగి వచ్చాం; చాలా గమ్మత్తుగా వుణ్ణింది. పేషంటొకడు నిద్రపోతుంటే పక్కన బెంచిమీద రొట్టెముక్కలు పెట్టివుండినాయి నేను మెల్లగా రెండు ముక్కలు జోబీలో వేసుకొన్నాను. ఇంటివద్ద తింటే యెంత టేస్టుపుల్‌గా (tasteful) గా వుండిందనుకొన్నావు? నీవుకాడా ఒక వాలంటరీగా చేఱాదు?

ద్వితీయ విద్యార్థి : అది సరేకాని, మనపాఠం రాకపోతే యీవేళ బుగ్గలు నులుమేస్తాడు. అందులో యీవేళ మంగళవారం. తలగొరిగించుకొని వస్తాడు. నీకు జామెట్రీపాఠం వొప్పజెప్పను వచ్చిందీ?

ప్ర. వి : ఓ, వచ్చు; Three angles of a rightangle is equal to two right angles.

ద్వి. వి : నాన్ సెన్సు (nonsense) నీకు జామెట్రీరాదు. వ్యాకరణం రాదు. [వత్తిచెప్పుచు] Three angles of a triangle are equal to two right angles

ప్ర. వి. ఓహో! ట్రయాన్‌గిల్ (triangle)లో వచ్చిందీ గల్భాఅంత! ఇప్పుడు విని. [ప్రతిపదము ఒత్తి చెప్పుచు] Three angles of a triangle is equal to two right angles

ద్వి. వి. : రైట్ (right). నేను వ్యాకరణ సూత్రాలు వొప్ప చెబుతాను. అత్తకు ఇత్తు పరంబగు నపుడు -

ప్ర. వి. రాంగ్ (wrong) అత్తునకు