పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/314

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కవికోకిల గ్రంథావళి

రోగి : నీకు చెయ్యెత్తి దణ్ణం పెడ్తానయ్యా. దేవుడు మిమ్మల్ని సూపించకపోతే నాగతి నాబిడ్డగతి యేమైయుండేదో!

వెంకట : నీవూరుకో అమ్మా, ఊరికే మాట్లాడితే అలిశిపోతావు. నరసింహం. ఏమైనా పాలు తాగిందా బిడ్డ?

నర : కొద్దిగా తాగిందండి.

రోగి : దాహమెత్తుందయ్యా, పుల్లగెంజిలో వూరగాయవూట కలిపిస్తే ముంతెడైనా తాగుతాను.

వెంకట : ఇక్కడ యీసమయంలో పుల్లగంజి దొరకవు. నరసింహం, ఆబిడ్డను నాచేతికిచ్చి సోడాబాటిల్ కొట్టించుకొని తీసుకరా. పరుగెత్తు.

నర : [బిడ్డను వెంకటరెడ్డిచేతికిచ్చి సైకిల్ తీసుకొని వెళ్ళును.]

రంగారావు : మిస్టర్ వెంకటరెడ్డి.

వెంకట : [రెండడుగులు ముందుకు పెట్టి] ఏమండి?

రంగా : [ఒక అడుగు వెనుకకు పెట్టి] మీరక్కడనే వుండండి. పరవాలేదు. [కర్పూరం బిళ్ళ ఒకటి విసరివేసి] దీన్ని కర్‌చీఫ్‌లో పెట్టి మూచ్చూస్తుండండి. Rpevention is better than cure అని అరిస్టాటల్ చెప్పాడు.

వెంకట : [కర్పూరపు బిళ్ళ తీసుకొని నలిపి రోగిపక్క దగ్గిర చల్లును.

రంగా : ఏమిటి యీ తనకుమాలిన ధర్మం? [సిగిరెట్టు ముట్టించును]

కళ్యాంఅ : వీళ్ళు లో కాన్ని - [హఠాత్తుగా జ్ఞప్తికి వచ్చి మొలత్రాడు తడువుకొనును.]

రంగా : ఏమిటండీ?

కళ్యాణ : తాయెత్తులేండి.