పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాంకము] సీతావనవాసము 27

                      అనల పరిశుద్ధయైన పూతాత్మసీతఁ
                      దూలనాడిరి లోకులు దురితమతులు,
                      అగ్నిశిఖతోడ సయ్యాట లాడఁబోవు
                      శలభము లెఱుంగునే ప్రాణసంకటంబు?

భద్రు : [స్వగతము] అయ్యో ! యేమి యుత్పాతము లుప్పతిల్లనున్నవో ! [ప్రకాశముగ] మహాప్రభో, శాంతిల్లుము. దేవరయే కోపించిన నిఁకఁ బ్రపంచమున కెవ్వనిపాదతలము శరణ్యము ! ఆకాశమే కూలిపడిన నెత్తిపట్టువార లెవ్వరు ?

రాము : [స్వగతము] కోపావేశమున సత్య మతిక్రమింపనుంటిని. [ప్రకాశముగ] భద్రా, సీత రావణాపహృతయైనదనుట సత్యము, లంకలో నివసించుటయు యథార్థమె. ఇఁక లోకులేమి యన్యాయమాడిరి?

భద్రు : ఇంతవఱకు నిజమాడిరి.

రాము : అవును. లోకము పాపశంకి.

భద్రు : ఇక్ష్వాకువంశము అపవాదాతీతము గదా.

రాము : [స్వగతము] హృదయమా, నీకార్య మెట్లు నిర్వర్తించెదవు ? ప్రియాంగనాశ్లేష సౌఖ్యము నపేక్షించి చిరకాలాగతమగు రఘువంశ కీర్తి కళంకితము సేయుదువా ? సద్యశమును రక్షించుటకయి యర్దాంగినైనఁ బరిత్యజించెదవా ? కఠినచిత్తమా, యేమి యుపదేశించుచున్నావు ?

                        పెండ్లివేళఁ గాలిబొటనవ్రేలి నొక్కి
                        కంకణమనోజ్ఞమగు సీత కరము గొన్న
                        ప్రియము విడనాడి నేఁడు గర్భిణిని సాధ్విఁ
                        గీర్తికొఱకు వనంబున గెంట మనెదె?