పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/282

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మాధవ విజయము


మాల : [స్వగతము] మా పినతండ్రి దుష్కార్య మింకొక విధముగ వరప్రసాదిమయ్యెను. ఈసుందరాంగుని చూచి నప్పటినుండియు నామనము నావశము కాకయున్నది. [ప్రకాశముగ] రాజకన్యక లిట్లు పరపురుషులతో మంతనములాడుచుండుట యుచితముకాదు. మీరెవ్వరైనదియు తెలియక నే నెట్లు తోడ్పడఁగలను?

రాజ : లతాంగీ, నేను వసంతపురము నేలు శాంతవర్మగారి కుమారుఁడను.

మాల : [ఆశ్చర్యముతో] శాంతవర్మగారి కుమారుఁడవా?

రాజ : ఏల యట్లు వెఱఁగుపడితివి? మాతండ్రిని నీవెట్లుఱుఁగుదువు?

మాల : ఎఱుఁగను. ఎప్పుడో ఆపేరు వింటిని.

రాజ : [స్వగతము] నేనింతకుముందు గమనింపలేదు. మాధవుని మొగము పోలికలు ఈకాంత కున్నట్లు తోఁచుచున్నది!

మాల : మీకు సోదరియున్నదా?

రాజ : ఉన్నది. ఏల?

మాల : ఆమెకు వివాహమైనదా?

రాజ : ఇంకను కాలేదు. విజయవర్మయను నొక జమీన్‌దారుని కియ్యవలయునని నాయనగారి కోరిక; ఆసంబంధము నాకిష్టములేదు. మా తల్లికిని నచ్చలేదు.

మాల : [స్వగతము] ఆ దుర్మార్గుని పన్నుగడ ఇప్పు డర్థమయ్యెను. అంతరాయము తొలఁగించుట కొఱకీ దౌర్జన్యము సల్పియుండును.

రాజ : మనోహరీ, నన్నెవరు పట్టితెప్పించిరి? నే నెచ్చటనున్నాను? నీవెవ్వతెవు?

మాల : [ఆలోచనా నిర్మగ్నయై యుండును]