పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కవికోకిల గ్రంథావళి


యశో : ఆయనంత దు:స్వభావుఁడుగ నగపడుటలేదు. మాధవునిపై విజయవర్మగారికి మొట్టమొదట అనుమానమె కలుగలేదఁట! కాని, అప్పటి సందర్భములను ఆలోచింపఁగా నిజము మీతండ్రిగారికే తోఁచినదఁట! ఒక విజయవర్మగారేమి? అందఱును మాధవుని సందేహించుచున్నారు. నిజము దేవుని కెఱుక. - మాధవా, నాకడుపు నిట్లు నేలపాలు చేసితివా? [దు:ఖించును.]

మనో : అయ్యో! అమ్మకూడ నమ్ముచున్నది! అందఱును నమ్ముచున్నారు. ఇందఱు నమ్మునది సత్యము కాకయుండునా? మాధవా, నీవు నరహంతకుఁడవా? నీచేతులు మాయన్న నెత్తుటిలో తడిసి శీతలసుకుమార స్పర్శను గోల్ఫోయి రాక్షసము లైనవా?

                       లలిత పల్లవ పేశలంబైన హృదయంబు
                              అన్నహత్యకు నెట్టులాసగొనియె?
                       దీనరక్షా దీక్షనూని చేపట్టిన
                              కత్తి కీదుర్గతి కామ్యమగునె?
                       అత్యంతదు:ఖంబు నపనయించి సహించు
                              ధీరత్వమెయ్యెడ పూరిమేసె?
                       నిను సాఁకి సంతరించిన వృద్ధజనకుని
                              కిదియె కృతజ్ఞతాస్పద సమర్చ?

                       వలపువెన్నెల చిలికు నీ కలికినుదుట
                       ఆతతాయి యటన్న రక్తాక్షరములు
                       ప్రజ్వరిల్లునె? యెంతటి పాతకంబు
                       నకుఁ గడంగితి వీవు? మన్ననయుఁ గలదె?