పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/244

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మాధవ విజయము


విజ : న న్నావేశించిన పిశాచము తొలఁగినటులైనది. ప్రతిపదము నందును వీనిదే నాకు చింత; నాజీవిత మీ నీచుని మూలమున దుర్భోగ్యమగు చున్నది. ఏలాటి సందేహమున కెడమియ్యని స్నేహముతో ప్రవర్తించి సమయముచూచి మట్టు పెట్టెదను.

[రాజశేఖరుఁడు ప్రవేశించును]

రాజశేఖరుఁడు : వేఁటకు వచ్చెదరా?

విజ : నాకు కొంచెము తలనొప్పిగానున్నది; అయినను నీ వెను వెంటనే వచ్చెదను.

రాజ : ఆలసింపకుఁడు [నిష్క్రమించును.]

విజ : రాజశేఖరుఁడు తనవేఁటనైపుణ్యము చూపుటకు నువ్విళూరుచున్నాఁడు కాఁబోలు!

[అచ్యుతవర్మ ప్రవేశించును]

అచ్యుతవర్మ : జయము, జయము!

విజ : అచ్యుతవర్మా, సమరసేనుఁడు ప్రయాణ సన్నాహము చేయుచున్నాఁడా?

అచ్యు : మే మిఁక ఆతని అధికారము లెక్కసేయము. నా అధీనములోనుండు పరివారము ముందర ఆతఁడు నన్ను నీచముగ నిందించెను. ఆ గర్వాంధుఁడు ఏలినవారిని సైతము లెక్కసేయుటలేదు.

విజ : ఆతఁడేమైన నొడలుతప్ప త్రాగియున్నాఁడా?

అచ్యు : ఇదియంతయు దేవరవారి యాదరణమువలన వచ్చిన కండ కావరము. లేక యుండిన అతని నప్పుడే -

విజ : ఇటురమ్ము [తిన్నగా] వానిపై నా కాదరము పోయినది.