పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాంకము

విష్కంభము : హజారపు ముంగిలి.

[భద్రుఁడు ప్రవేశించును.]

భద్రు : గూఢచర్య మెంత నిషురమైన యుద్యోగము ! అప్రియమైనను సత్యమే పలుకవలయును. భూపతులు చారనేత్రులుగదా ! ఏమి సేయుదును ? ఎంతకాలము తెలుపక యూరకుందును ? విశ్వసనీయుఁడ నని గదా మహారాజు నన్నీ కార్యమున నియోగించెను? ఎన్నిమాఱులో పలుక యత్నించియు నాలుక యాడమి నూరకుంటిని; నేఁ జెప్పక దాఁచినను మఱి యేచారుఁడైన దెలుపవచ్చును. కుండనుమూయ మూఁకుడు గలదుగాని, లోకమును మూయ మూఁకుడు గలదా ?

కటకటా! యిట్టి యుద్యోగమునకా యింతకాలము జీవించియుంటిని? ఆత్మహత్యగావించుకొని యీరహస్యము దాఁచియుంతునా ? [ఆలోచించి] ఎంత వెఱ్ఱివాఁడను. నే హత్యగావించుకొనిన మహారాజు విశ్వసనీయుఁడగు వృద్ధచారుని గోల్పోవుటగాక మఱి యేమి లభించును ? కోమలస్వభావయగు జనక రాజకుమారి యీ యపవాదము విన్న బ్రతికి యుండఁగలదా ?

ఆహా ! లోకమెంత యవివేక పూరితము !

                     అగ్నికీలలఁ బరిశుద్ధ యైనతల్లిఁ,
                     బంక్తిరథునకుఁ గోడలిఁ, బరమసాధ్వి,
                     రాఘవుని పత్ని, సద్గుణ రత్నఖనిని
                     దూఱి రీలోకులు కళంక దూషితనుగ.